Multiculturele huiskamer De Brug

 

Jaarverslag 2007

 

 

 

 

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer

 

 


 

 

Index

JAARVERSLAG 2007 stichting De Brug

 

 

 

bladzij

 

Inleiding

*  Missie ...................................................................................

*  Visie ....................................................................................

 

4

4

Hoofdstuk 1 -

Ontstaansgeschiedenis

*  vijwilligersorganisatie ..........................................................

*  wijziging samenstelling bevolking Geuzenveld-Slotermeer

*  huisvesting en monument Indische Nederlanders

*  Het Indisch Platform .............................................................

*  Stichting Destek ...................................................................

 

5

5

6

6

6

2 -

Doelstelling ..............................................................................

*  sociale cohesie .....................................................................

*  doorbreking sociaal isolement ..............................................

6

7

7

3 -

Taal is participatie, emancipatie en bindmiddel

*  alfabetisering ........................................................................

*  taallessen voor beginners en gevorderden ...........................

*  grammaticalessen ................................................................

*  Nederlands op niveau 2 en daarna .......................................

*  Dubbelklik, Computerwijk of Eigenwijjks ...............................

*  opstap naar een betaalde baan ............................................

*  maatschappelijke participatiebanen......................................

*  voorlichtingsbijeenkomsten ..................................................

*  voorlichting inzake sociale zekerheid ...................................

*  inloopspreekuur ....................................................................

*  advocatenspreekuur .............................................................

 

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

4 -

Participatie

*  Amsterdamse Bundeling Consumenten Zorgvoorzieningen

*  Het Gehandicapten Platform Geuzenveld-Slotermeer

*  ‘Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’ ......................

*  bijeenkomsten en trainingen .................................................

 

9

9

10

10

5 -

Medewerkers

*  werving van medewerkers ....................................................

*  stagiairs ................................................................................

 

11

11

6 -

Het Geheugen van West

11, 12, 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 -

Feestelijke ontmoetingen

Jembatan Makan ……………………………………………………………………………………….

Suara Jembatan ………………………………………………………………………………………..

Pasar Jembatan .....................................................................

Jembatan gespreksgroep ……………………………………………………………………..

Iftar ……………………………………………………………………………………….....................

‘Hollandse’ eetgroep ..............................................................

Koffieclub ...............................................................................

Lady’s day ..............................................................................

Rummicub Club ......................................................................

 

14

14

14

15

16

17

17

17

17

 

Hoofdstuk 8 -

Activiteitenrooster 2007

*  vaste jaaractiviteiten ............................................................

*  neuwe activiteiten en voortzetting bestaande activiteiten

 

18

18

Hoofdstuk 9 -

Houden wat goed is en betekenis heeft voor de bezoekers

*  bezoekersbewegingen ........................................................

*  tevredenheidsonderzoek ....................................................

*  dilemma ..............................................................................

*  fondsen en bestemmingen ..................................................

 

19

19

19

19

Hoofdstuk 10 -

Organisaties en activiteiten op De Brug

20

Hoofdstuk 11 -

Waardering

*  uitje voor de medewerkers ..................................................

*  deskundigheidsbevordering ................................................

*  voortgaande professionalisering .........................................

*  privacyreglement .................................................................

*  klachtenreglement ...............................................................

 

21

21

21

21

21

Hoofdstuk 12 -

De Brug : ‘Best Practice 2007’

*  bereikbaarheid .....................................................................

 

22

Hoofdstuk 13 -

Stichting De Brug

*  bankrekening en registratie bij de Kamer van Koophandel

*  stichtingen, ondergebracht bij De Brug ...............................

*  samenstelling bestuur & medewerkers ................................

 

23

23

23

 


Jaarverslag 2007

 

Inleiding

De Brug is in lijn met haar belangrijkste doel: “ Opvang van mensen in achterstandsituaties of sociaal isolement ” uitgegroeid tot een platform voor de buurt en met name voor de meest kwetsbare mensen onder de bewoners in stadsdeel Geuzenveld - Slotermeer.

In het hieronder volgende verslag is uiteengezet op welke wijze De Brug zich in het afgelopen jaar opnieuw heeft gemanifesteerd om dit doel te bereiken.

 

*    Missie

Stichting De Brug wil een bijdrage leveren aan emancipatie van mensen in een multiculturele samenleving.

Voor autochtone - en allochtone bezoekers in groepen of individueel is De Brug ook in 2007 een huiskamer geweest waar het goed verblijven is.

 

*    Visie

Stichting De Brug is ervan overtuigd dat een geĎmancipeerde, multiculturele samenleving tot stand komt, zodra iedereen in staat is om met elkaar samen te leven met ruimte voor verschil.

Juist het behoud van culturele identiteit, als één van de elementen die ieder mens uniek en waardevol maken, draagt bij aan een samenleving waarin echte verbondenheid mogelijk is.

Zodra wij van iemand verlangen om zichzelf, zijn/haar wortels, liefde, overtuiging, geschiedenis, geloof of cultuur te verloochenen, wordt contact oppervlakkig, wordt ware verbondenheid onmogelijk.

In de visie van de stichting is het in de oprechte ontmoeting van de ander, met al wat die ander meebrengt, dat wij onszelf kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven.

In De Brug gaat het over meedoen. Meedoen gaat niet over groepen, maar over mensen. Er behoort ruimte te zijn voor ontplooiing, ontwikkeling, creativiteit en betrokkenheid.

 

 

Hoofdstuk 1 - Ontstaansgeschiedenis

Stichting De Brug werd opgericht op 22 november 1983, op initiatief van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de paters Kruisheren, die werkzaam waren in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Geuzenveld. De zusters en de paters bekommerden zich in de achterliggende jaren veel om alleenstaande mensen en personen die door verschillende omstandigheden met vereenzaming te kampen hadden. De parterre van het kloostergebouw, met de tuin, werd ingericht voor huiskamerproject De Brug.

 

*  Vrijwilligersorganisatie

Sinds 1983 is er veel veranderd. De zusters, die in de begintijd van De Brug nog actief waren, namen in de loop der jaren stuk voor stuk afscheid. Voor hen zijn er steeds meer vrijwilligers uit de buurt in de plaats gekomen. Sommigen zijn ‘allround’ inzetbaar op verschillende taken. Anderen hebben een specifieke taak. Eén van de belangrijkste taken van een Brug gastheer of gastvrouw is een luisterend oor bieden aan de bezoekers en mensen met elkaar in contact brengen.

 

De belangrijkste beloning van het werken op De Brug is het plezier en de voldoening dat het werk met zich meebrengt en om te weten en te ervaren dat je als persoon gewaardeerd wordt om wie je bent ongeacht je afkomst, religie, taal, opleiding of cultuur.

*    Wijziging in de samenstelling van de bewoners in Geuzenveld-Slotermeer

De buurt is qua bevolkingssamenstelling de afgelopen dertig jaar in sneltreinvaart veranderd. Van een overwegend blanke bevolkingssamenstelling, veranderde de buurt in een multiculturele stadswijk. De buurt kreeg door de komst van meer culturen een andere uitstraling waardoor het vanzelfsprekend was dat De Brug haar deuren opende voor de multiculturele bevolkingsgroepen.

De eerste allochtone bewoners waren de Indische Nederlanders en Molukkers, die in de 50er jaren gedwongen waren om hun geboorteland Nederlands-Indie te verlaten. In de loop der jaren kwamen hier Turken, Marokkanen en Surinamers bij. Ook vluchtelingen uit ondermeer Afghanistan en SomaliĎ kwamen hier wonen.

 

 

Hoofdstuk 1 – vervolg ‘Ontstaansgeschiedenis’

*    Woonruimte en monument Indische Nederlanders in Geuzenveld-Slotermeer

Na de sloop in 2006 van het scholencomplex ’t Koggeschip’, achter De Brug is een open zandvlakte achtergebleven, waar in de komende jaren o.a .een wooncentrum van Stichting IMOHA voor Indisch-Molukse ouderen zal worden gebouwd. Verder komen er zowel sociale huur- als koopwoningen op dit terrein.

In 2007 is de Stichting Indisch Welkomstmonument opgericht om hier het Indisch Welkomst Monument te laten verrijzen ter nagedachtenis aan de vluchtelingen en gedwongen migranten uit het voormalig Nederlands IndiĎ in de periode van 1946 tot circa 1965, die direct na aankomst in Amsterdam-Geuzenveld aan de slag zijn gegaan om mee te helpen aan de opbouw van Geuzenveld-Slotermeer en de andere westelijke tuinsteden. Berthy Korvinus, vice-voorzitter van stichting De Brug en zelf ‘kind uit de oorlog’ in het voormalig Nederlands IndiĎ behartigt de belangen van de Indische doelgroep bij Stichting Herdenking 15 augustus 1945.

Elk jaar worden, sinds de onthulling in 1988, bij het Nationaal Indisch monument in Den Haag, de slachtoffers herdacht die in de tweede wereldoorlog in AziĎ zijn omgekomen. Voor de ouderen, voor wie bij het klimmen der jaren Den Haag te ver weg is, wordt sinds 1994 in Amstelveen bij het IndiĎ monument op 14 augustus, op de avond, voorafgaande aan de officiĎle Bevrijdingsdag 15 augustus 1945, een herdenkingsplechtigheid georganiseerd. Vanuit de Brug wordt er een krans gelegd, zowel bij het monument in Den Haag als in Amstelveen.

Het Welkomstmonument zal er komen, omdat - het Van Heutsz-monument buiten beschouwing gelaten - er in heel Amsterdam geen monument voor de Nederlands-Indische geschiedenis is opgericht.

 

*    Het Indisch Platform

De samenwerking en participatie in het Indisch Platform wordt ook door mevrouw Korvinus gedaan.

Het Indisch Platform is een overlegcollege van de 24 aangesloten -, autonome belangen verenigingen, organisaties en stichtingen, verbonden aan de Indische Gemeenschap in Nederland.

Het doel van het Indisch Platform is het opkomen voor en het bewaken van de rechten en de belangen van -de leden van- de aangesloten organisaties. De voorzitter van het Indisch Platform is de heer J.H. de Kleyn

 

*    Stichting Destek

De naam Destek heeft nog steeds een veilige klank in de beleving van de vrouwelijke bezoekers en cursisten die bijvoorbeeld de voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken over o.a. sociale- en ziektekosten verzekering, arbeid en inkomen, algemene gezondheid, het menselijk lichaam en GGZ-problematiek. Omdat stichting Destek in 2005 een samenwerkingsverband is aangegaan met De Brug is het gevoel van vertrouwdheid van de Turkse vrouwen in De Brug gegroeid, mede dankzij de aanwezigheid van Leyla Tamul.

 

Hoofdstuk 2 - Doelstelling

Stichting De Brug heeft tot doel om die ontmoeting, voor een ieder die daaraan behoefte heeft mogelijk te maken. Zij doet dat door de exploitatie van De Multiculturele Huiskamer.

Hier ervaren mensen dat zij een plek hebben waar zij gerespecteerd worden, waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Dat ze erbij horen, dat ze thuis zijn: eenheid in verscheidenheid.

De Brug wil ook studenten in de gelegenheid stellen om zich in deze omgeving te ontplooien en te bekwamen op het vakgebied van hun keuze; in 2007 hebben 6 jonge mensen hun stage vervuld voor de mbo- en hbo-opleiding sociaal-juridisch medewerker en maatschappelijk werker.

Hoofdstuk 2 – vervolg ‘Doelstelling’

*    Sociale cohesie en participatie

Stichting De Brug biedt met haar aanbod van activiteiten een aanzienlijke bijdrage aan de sociale cohesie en participatie in de wijk. Er is een goede samenwerking met andere buurtorganisaties op diverse terreinen. De overtuiging dat mensen op vrijwillige basis werkzaamheden met - en voor elkaar verrichten en ‘meedoen’ omdat het vrijwilligerswerk op De Brug fijn is om te doen, verdient alle waardering en erkenning vanuit de gemeentelijke overheid.

 

*    Doorbreking van sociaal isolement

Het stadsdeel heeft (nog) geen afzonderlijk aanbod voor mensen met een beperking en ouderen. Het vrijwilligerswerk op De Brug richt zich specifiek op die buurtbewoners die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te raken. Het buurtwerk van de vrijwilligers is direct, uitnodigend en aanstekelijk.

 

 

Hoofdstuk 3 – Taal is participatie, emancipatie en ‘bindmiddel’

Marokkaanse - en Turkse vrouwen, die al meer dan dertig jaar in Nederland wonen en naar de westelijke tuinsteden van Amsterdam verhuisden, bleven lang onzichtbaar; zij kwamen vrijwel nooit naar buiten, mede omdat ze de taal niet spraken en niet konden lezen of schrijven. De Brug is voor deze vrouwen een ontmoetingsplek geworden waar zij zich thuis durven voelen.

 

De belangstelling voor taalonderwijs op De Brug blijkt uit de grote deelname in 2007 van maar liefst 792 personen. ATAL verheugde zich in deelname van 2079 cursisten; een eigenbijdrage was niet vereist.

 

*       Alfabetiseringslessen

Voor de analfabetencursus, gegeven door een Turkse lerares, is heel veel belangstelling en is de drempel voor deelname aldus aanzienlijk lager geworden.

 

*       Taal voor beginners en gevorderden

Door docenten van Taalinstituut Oranje werd van januari tot en met september 3 dagdelen per week gedurende 36 weken onderwijs gegeven aan 24 personen. Een eigen bijdrage wordt niet gevraagd.

Op maandagmiddag geven twee taaldocenten aan twee groepen vrouwen conversatieles

op twee niveaus; voor beginners en gevorderden.

 

*       Grammaticalessen

Op donderdag- en vrijdagochtend zijn er grammaticalessen.

Een aparte groep met ‘Nederlands voor beginners’ is opgezet voor mannen.

 

Tijdens de schoolvakanties stoppen de lessen tijdelijk om na de vakantie weer te worden hervat.

 

*       Nederlands op niveau 2 en daarna

Een aantal van de cursisten is doorgestroomd naar het reguliere onderwijs van het ROC. De cursisten spreken en schrijven dan Nederlands op niveau 2, waardoor zij het niveau van het ROC redelijk aan kunnen. Een aantal van de vrouwen is gebleven omdat zij zich nog onvoldoende zeker voelen in hun taalbeheersing om de overstap te maken.

De meeste vrouwen komen na afronding van deze cursus terug voor een volgende cursus, bijvoorbeeld, een computercursus. Daarnaast schrijven zij dan in voor deelname aan een voorlichtingscursus over hygiĎne, gezondheid, depressie, sociale zekerheid, inburgering, participatie, integratie, UWV en WMO.


Hoofdstuk 3 – vervolg ‘Taal is participatie, emancipatie en ‘bindmiddel’

*       Dubbelklik, Computerwijk of Eigenwijks

Inloop en lessen bij “Dubbelklik” boden aan gemiddeld 8 deelnemers gedurende 36 weken gelegenheid om thuis te raken in het gebruik van de computer en het surfen op internet.

Afgezien van de eenmalige bijdrage, werd geen eigen bijdrage gevraagd.

In samenwerking met het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en stadsdeelwethouder Anton Ederveen, zijn we in september 2004 de computeropleiding Dubbelklik gestart op De Brug. Elke werkdag wordt er computerles gegeven aan onder anderen de oudere stadsdeelbewoners die na aanvankelijke aarzeling toch nog graag ook kennis willen maken met de geheimen van internet en e-mail. Daar zijn 2 docenten voor opgeleid. Deze docenten maken ook deel uit van het Brugbestuur. Eén docent/bestuurder is afkomstig uit het voormalige Nederlands-IndiĎ, de andere docent is geboren in Suriname.

 

De opleiding duurt 7 dagdelen van elk 2 lesuren en aan het eind een afronding met een kennisproef en certificaat. Inmiddels zijn er al ruim 600 ouderen door De Brug opgeleid. Een deel van de kosten die dat met zich meebrengt wordt betaald het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

 

*       Opstap naar een betaalde baan

Naast de mogelijkheid om Nederlands te leren en aan diverse educatieve activiteiten deel te nemen, ervaren veel allochtone vrouwen uit de buurt De Brug als een fijne leeromgeving waar ook zij - als vrijwilliger - werkervaring kunnen opdoen en deze ervaring gebruiken als opstap naar een betaalde baan.

 

*    Maatschappelijke activeringsplekken

Dienst Werk en Inkomen Amsterdam (DWI) en CWI geven uitvoering aan de Wet Werk en Bijstand (WWB) en is verantwoordelijk voor de reēntegratie van WWB-gerechtigden.

De ontwikkeling, in gang gezet door de Dienst Werk en Inkomen, om cliĎnten in het kader van sociale - of maatschappelijke activering als vrijwilliger in te zetten, sluit hierbij aan.

Een speerpunt van DWI is reēntegratie van langdurig werklozen. “In het kader van maatschappelijke participatie is het voornaamste doel mensen in beweging te brengen. Dat gebeurt met het oog op de mogelijkheden van betrokkene. Het feit dat iemand beperkingen heeft, hoeft niet te leiden tot uitsluiting van de arbeidsmarkt [1]. In 2007 zijn oriĎnterende gesprekken gevoerd over realisatie van verschillende maatschappelijke activeringsplekken: “MAP’s”, op De Brug. In 2008 zal dit mogelijk zijn beslag krijgen in het plaatsen van een of meerdere mensen via DWI.

 

*    Voorlichtingsbijeenkomsten

Medewerkers van De Brug spreken migrantenvrouwen aan op het schoolplein om hen te informeren over de programma’s die we aanbieden. De voorlichtingsbijeenkomsten genieten grote belangstelling:

-        Stichting MEE gaf voorlichting aan Turkse vrouwen over het aanbod van hulpverlening aan migranten;

-        Stichting Markant presenteerde informatie over mantelzorg en trainingen van mantelzorgers;

-        de GGD behandelde allerlei onderwerpen betreffende de gezondheid;

-        Stichting Avicen gaf informatie over thuiszorg.

-        WMO voorlichting door het APCP

-        Bijeenkomst Sectie Algemeen APCP over Mantelzorg;


Hoofdstuk 3 – vervolg ‘Taal is participatie, emancipatie en ‘bindmiddel’

*     Voorlichting inzake sociale zekerheid

De Brug organiseert voorlichtingsbijeenkomsten waar voorlichters van het UWV uitleg geven over wetten inzake sociale zekerheid. Dit gebeurt in het Nederlands met ondersteuning van een tolk voor vertaling in de eigen taal. Het merendeel van de cliĎnten van het UWV behoort tot de oudere allochtonengroep die – bijna per definitie - niet meer aan het werk komt vanwege leeftijd en opleiding. Mede dankzij de laagdrempeligheid van en de bekendheid met De Brug komen de mensen snel binnen om over WAO, WAZ, Wajong of WIA-problemen te praten.

 

*       Inloopspreekuren en consult volgens afspraak

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Maatschappelijk werk en sociaal-juridische hulpverlening

 

*       Advocatenspreekuur

Gratis juridisch advies.

 

In 2007 vonden in totaal 1109 Marokkaanse, Turkse, Indische, Surinaamse, Antilliaanse cliĎnten met een hulpvraag gehoor en/of werden zij doorverwezen naar de geĎigende hulpverlenende instanties. Een eigen bijdrage werd niet gevraagd.

Voorlichting en advies was vrij beschikbaar voor 156 PUR-cliĎnten (wetten voor oorlogsgetroffenen).

 

Hoofdstuk 4 - Participatie op De Brug in:

*    de Amsterdamse Bundeling van Consumenten Zorgvoorziening (ABCZ)

In 2007 blijft de aandacht van bestuur en medewerkers van De Brug onvermoeid gewijd aan bezoekers die met fysieke en/of psychische beperkingen te maken hebben. Door deelname aan de Amsterdamse Bundeling van Consumenten Zorgvoorziening (ABCZ) participeert De Brug in de werkgroepen die zich zowel op stadsdeelniveau als in contact met het centrale stadsbestuur bezighouden met de invoering en inhoud van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De Brug, vertegenwoordigd door Rob van den Broeke, architect en bestuurslid, bewaakt voortdurend de toegankelijkheid van de openbare ruimte in de wijk en in 2007 met name bij de bouw van het nieuwe zorgcomplex in Geuzenveld-Slotermeer.

 

*    het Gehandicaptenplatform Geuzenveld-Slotermeer

In 2005 startte de werkgroep gehandicapten platform Geuzenveld-Slotermeer. Cor van Drongelen, voorzitter dagelijks bestuur van De Brug, maakte al deel uit van de WMO werkgroep in ABCZ verband. Het oorspronkelijk uitgangspunt van het gehandicaptenplatform was om regelmatig de toegankelijkheid van de openbare ruimte te schouwen en het stadsdeel te adviseren over mogelijke verbeteringen van de openbare ruimte. Dit in overleg met de betrokken ambtenaren en portefeuillehouder. En gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Vanaf 2006 zijn meer leden van de werkgroep nauw betrokken geraakt bij de opzet van de WMO klankbordgroep ABCZ en een aantal werkgroepen die zich specifiek bezig hielden met het toekomstige Loket in de stadsdelen inzake kwaliteit en inrichting van de loketten, maar tevens aandacht voor de eisen die je als ‘gebruiker’ mag stellen aan de opleiding van de toekomstige loketmedewerkers, alsmede aandacht voor de onafhankelijkheid van aangesloten organisaties die deel uit zouden maken van het Loket. In 2006 is besloten om de werkgroep om te zetten in een stichting Gehandicaptenplatform Geuzenveld-Slotermeer.

In 2007 werd de stichting een feit. Vanuit het veld zijn ruim 104 vragen aan de medewerkers van het platform gesteld, o.a. over de mogelijkheden van het aanvullend openbaar vervoer, huishoudelijke verzorging en het persoonsgebonden budget (PGB).

Ondersteuning werd geboden bij het indienen van klachten betreffende het CIZ en het AOV.

Hoofdstuk 4 – vervolg ‘Participatie op De Brug’

*       “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig”

In 2006 werd steeds meer duidelijk dat het Platform niet alleen een vraagbaak was voor mensen met een fysieke beperking, maar zeker ook voor mensen met een psychische dan wel verstandelijke beperking. Ook aan hen zijn de nodige adviezen en doorverwijzingen gedaan.

Ingevolge art. 22 van het besluit van de Verenigde Naties is het motto “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig” voor gelijke behandeling als het gaat over wonen, werk, inkomen, verkeer en vervoer, onderwijs, toegankelijkheid, vrijetijdsbesteding en gezondheidszorg.

 

 

 

Via Het Gehandicaptenplatform Geuzenveld – Slotermeer werden 180 zorgvragers doorverwezen naar, onder andere: MEE, het loket voor schuldhulpverlening en GGZ.

Telefonisch werden 356 hulpvragen afgewikkeld.

 

*       Overige bijeenkomsten en trainingen

a       een GGZ-cursus werd georganiseerd voor mannen; gedurende 8 weken volgden 10 cursisten de bijeenkomsten;

b      “Stap voor stap” was een bijeenkomst voor vrouwen; 12 vrouwen waren 11 weken lang aanwezig;

c       een GGZ-voorlichting werd in 8 weken eveneens door 12 deelneemsters bezocht;

d      de Creagroepen genoten regelmatig ruime belangstelling *;

e       3 x per week werd een therapeutische groep geformeerd voor Surinaams ębrokie' en een gemengde groep waaraan in totaal gemiddeld 25 mensen deelnamen *;

f        INOG organiseerde in 24 maal bijeenkomsten waaraan 36 mensen deelnamen *;

g      er was een Filosofiecursus met 15 deelnemers die 36 weken lang bijeenkwamen *;

h      voor de Lees- & Filmgroep kwamen eveneens 15 deelnemers in 26 weken bijeen *;

i        Empowerment - en assertiviteit; de bijeenkomsten werden door 12 deelneemsters gevolgd.

j        training door Movisie; 12 medewerkers van De Brug namen gedurende twee dagdelen hieraan deel;

k       in samenwerking met “Sheherezade” en “Kontakt der Kontinenten” werden 3 x bijeenkomsten gehouden voor 10 deelnemers. 

 *) Voor deze bijeenkomsten was de eigen bijdrage 1 euro.


Hoofdstuk 5 - Medewerkers

 

*    Werving van medewerkers

Werving van medewerkers vindt plaats onder de diverse bezoekersgroepen die als gast op De Brug komen: oorspronkelijke Nederlanders, Indisch-Nederlanders; Turkse- en Marokkaanse migranten, zowel mannelijk als vrouwelijk, alsmede bezoekers van Surinaamse en Antilliaanse afkomst.

 

*    Stagiairs

Medewerkers van De Brug begeleiden wekelijks vier stagiairs. Hoewel uitgangspunt van De Brug is om het Nederlands als voertaal te hanteren, kan het van het grootste belang zijn om in de eigen taal een probleem te formuleren. De Brug werft uitsluitend allochtone stagiairs; zij hebben een Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond en vormen zo een afspiegeling van de hulpvragers uit de wijk.

De stagiairs voeren – onder deskundige begeleiding - een belangrijk deel van de hulpverlening uit. De Brug voorziet in de dringende behoefte aan stageplaatsen Maatschappelijk Werk - en Dienstverlening en Sociaal-Juridische Dienstverlening en Administratie. Inmiddels zijn hiervoor officiĎle erkenningen als leerervaringsinstelling van.Ecabo en Calibris verkregen.

 

Samen hebben deze stagiaires in 2007 ruim 700 mensen begeleid met sociaal–juridische - en/of sociaal-maatschappelijke problemen, maar ook, vaak met psycho–sociale problemen.

ü     De stagiaires helpen hulpvragers om een hulpvraag te formuleren;

ü     De stagiaires begeleiden cliĎnten naar afspraken met overheidsinstanties zoals het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI en Sociale Dienst / DWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), e.a.;

ü     Zij verwijzen hulpvragers naar schuldhulpverlening, GGZ of andere instanties, waarmee cliĎnten tot dan toe onbekend waren;

ü     Zij ondersteunen hulpvragers bij het indienen van aanvragen bij het Centrum voor Indicatie Zorg, o.a. voor voorzieningen als thuiszorg en hulpmiddelen, aanpassingen in de woning, alsmede aanvullend openbaar vervoer;

ü     Zij stellen bezwaar en beroep tegen besluiten van instanties voor hun cliĎnten in.

 

Op De Brug hoeven mensen met een hulpvraag niet lang op ondersteuning te wachten. Vaak kan iemand al direct geholpen worden op het inloopspreekuur en waar nodig, wordt op zeer korte termijn een vervolgafspraak gemaakt. Ook is er voldoende deskundigheid om adequaat te verwijzen naar de juiste instanties. Resultaat: de cliĎnten voelen zich over het algemeen snel en goed geholpen. De Turkse en Marokkaanse klanten kunnen, waar nodig, in eigen taal hun hulpvraag stellen.

Regelmatig komen VMBO-leerlingen een maand of langer een oriĎntatie- of snuffelstage lopen om kennis te maken met de diversiteit aan culturen.


Hoofdstuk 6 - Geheugen van West

In september 2004 startte een projectmedewerker van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer - deels- vanaf De Brug en grotendeels vanuit het Stadsdeelkantoor de verhalenwebsite over het verleden en heden van de Westelijke Tuinsteden, in belangrijke mate gefinancierd door het stadsdeel. De website is vervolgens overgedragen aan De Brug voor verder onderhoud en uitbreiding.

Dankzij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft De Brug in Jan van Zijp een medewerker gevonden die als webmaster en coördinator van het Geheugen van West fungeert.

Eenmaal per twee weken op vrijdagochtend organiseert hij werkbijeenkomsten, vergaderingen en deskundigheidsbevorderende en schrijverscursussen voor de schrijvers (m/v) van ‘het Geheugen’.

Deze bijeenkomsten vinden plaats in het computerlokaal op De Brug. De werkzaamheden aan de website van het Geheugen doet hij thuis. Ook onderhoudt hij het contact met Mediamatic, de website-designer voor het Geheugen.

 

Het succes van Het Geheugen van West :

Droomcijfers: het aantal bezoekers van de website steeg van 35.672 in 2006 naar 99.449 in 2007en het aantal bekeken pagina’s naar 1.450.000. Wat is de reden van dit grote succes?

*        Komt het door de samenwerking met de scholen?

*        door het nieuwe project ‘Senioren Amsterdam West bouwen aan digitaal geheugen’ en de intensieve samenwerking daarbij met Computerwijk en Eigenwijks?

*        of komt het door de reclame die stadsdeel Osdorp (bijna) elke week maakt voor De Brug op de weekmarkt op Tussenmeer, het project Van Tijenbuurt van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer?

*        of is het gewoon de kwaliteit die onze vrijwilligers leveren en zijn het de prachtige spontane bijdragen van (oud)inwoners van Amsterdam-West?

*        of komt het door het uitbrengen van een boekje met verhalen en de promotie van de website door de “Westerpost”?

Waarschijnlijk wel! En ongetwijfeld heeft het verspreiden van het promotiemateriaal (ballpoints en placemats) ook een bijdrage geleverd aan het succes. En dat laatste is zeker: Het Geheugen van West is een groot succes en heeft daarmee in 2007 weer bijgedragen aan de sociale cohesie in Amsterdam-West en ook inwoners uit hun isolement gehaald en gestimuleerd om de computer te (gaan) gebruiken.

*        Hoogtepunten waren in ieder geval het op 4 juli aanbieden van het eerste eigen boekje van het Geheugen van West aan wethouder Tys de Ruijter van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en de afsluiting van het project Van Tijenbuurt op 31 oktober met een schitterende fototentoonstelling in het wijkcentrum Pluspunt in Geuzenveld.

 

Organisatie

Op 9 februari 2007 is de oprichtingsakte van de stichting Geheugen van West bij de notaris gepasseerd. Daarmee staat het Geheugen van West op eigen benen, hoewel de relatie met stichting de Brug – de thuishaven van de het Geheugen van West – zeer nauw is.

De groep vaste medewerkers van Het Geheugen van West is ten opzichte van 2006 ondanks mutaties ongeveer gelijk gebleven. Er zijn 9 vrouwen en mannen die regelmatig op pad gaan om verhalen te verzamelen en te publiceren en is er een grotere groep van ‘supporters’ die - regelmatig of af en toe - een verhaal en/of foto’s insturen.

 

Verhalenverzamelaarsbijeenkomsten

Er zijn 22 tweewekelijkse verhalenverzamelaarsbijeenkomsten geweest waarbij alle medewerkers welkom waren. Tijdens die bijeenkomsten werden nieuwe plannen uitgewerkt en werden de lopende projecten en interviews doorgesproken. Er is een schrijverscursus gegeven voor de medewerkers waarbij de schrijftalenten zijn aangescherpt met de nadruk op meer structuur en sfeerbeschrijving. Verder zijn verhalenverzamelaars individueel begeleid door de coördinator.


 

Hoofdstuk 6 - vervolg ‘Geheugen van West’

Meer cijfers

Jaar                 Bezoekers *     Pagina’s

2004 startjaar  6.909          127.434

2005               30.008          211.676

2006               35.672          306.145

2007               51.736          1.455.226

(* aantallen unieke bezoekers)

 

Het Geheugen van West blijft dus groeien

en bezoekers kijken steeds meer pagina’s.

Gemiddeld keek een bezoeker dus in 2006

op 8 en in 2007 op 29 pagina’s. In 2007 zijn

er nieuwe 180 verhalen gepubliceerd. Een

keurig gemiddelde van eens in de twee

dagen.

 

Samenwerking

Het Geheugen van West is druk bezig om haar

plaats in Amsterdam-West verder te verankeren.

Dat gebeurt door de samenwerking met de stichting

Eigenwijks in Slotervaart te intensiveren en met

verschillende scholen in de diverse stadsdelen. (Nova-college en de brede school De Kikker.)

Ook het aanbieden van de website van Het Geheugen van West als platform voor het publiceren van verhalen en foto’s aan projecten die uitgevoerd worden in de westelijke stadsdelen valt daaronder. Voorbeeld hiervan is de Van Tijenbuurt in Geuzenveld.

Een ander soort samenwerking is die met het huis-aan-huisblad de Westerpost. Via dit medium zijn alle bewoners van Amsterdam-West rechtstreeks benaderd voor zowel de oproep om hun verhaal te vertellen, alsook met oproepen om zich te melden als vrijwillig(st)er. Verder hebben contacten met het stadsdeel Osdorp geleid tot een plekje aan de promotiekraam van dat stadsdeel op de wekelijkse markt op Tussenmeer.

De samenwerking met Eigenwijks en Computerwijk heeft geleid tot een door het Oranjefonds gesubsidieerd project waarbij ouderen uit Amsterdam-West een opleidingsmodule aangeboden krijgen waarbij ze de computer leren gebruiken om een verhaal te schrijven over een herinnering aan Amsterdam-West en deze via de elektronische weg aan te bieden aan het Geheugen van West. Dit project is in de pilot-fase en heeft al 7 verhalen opgeleverd en zal in 2008 naar verwachting meer dan 200 nieuwe verhalen opleveren. Ook is de bedoeling dat senioren zullen blijven schrijven en zich aanmelden als vrijwilliger bij het Geheugen van West.

 

FinanciĎn

Hoewel de subsidie van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer pas laat in het jaar uitgekeerd werd is de stichting er toch in geslaagd het Geheugen van West draaiende te houden, mede dankzij de steun van Polanen Adviesbureau dat ver onder de marktprijs de werkzaamheden van betaald coördinator op zich neemt. Deze situatie is echter verre van ideaal zodat voor 2008 (minder subsidie) en later gezocht zal moeten worden naar een meer solide financiĎle basis voor de groeiende website van het Geheugen van West.


Hoofdstuk 7 - Feestelijke ontmoetingen

De Brug streeft naar echte feestelijke ontmoeting van de diverse groepen in dit stadsdeel:

*        de Paasmaaltijd bood een goede gelegenheid voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten.

*       de Pasar Jembatan genoot dit jaar weer grote belangstelling; ruim 500 bezoekers;

*        voor de twee Iftarmaaltijden in 2007 schoven in totaal 350 bezoekers aan;

*        vele mensen troffen elkaar aan de Kerstmaaltijd;

Voor veel mensen die tot de kwetsbare bewoners van het stadsdeel Geuzenveld- Slotermeer behoren, is De Brug een belangrijke plek om samen te komen. De Nederlandse eetgroep, bijvoorbeeld, bestaat uit oudere, alleenstaande buurtbewoners, die vrijwel dagelijks over de drempel komen.

 

*     Jembatan Makan - Indische eetgroep

De wekelijkse jembatan bijeenkomst wordt altijd afgesloten met een Indische maaltijd. Gemiddeld komen er 32 mensen bijeen voor de Indische maaltijd. Vaak zijn de eetgasten niet dezelfde personen die ‘s middags al aanwezig zijn tijdens de Jembatan-bijeenkomst, maar komen zij speciaal voor het eten samen aan tafel. De Indische maaltijd wordt op De Brug gekookt,door een Indische ‘kokkie’ geboren in Soerabaya (Java). De gasten betalen 5 euro per maaltijd.

 

 

 

*     Suara Jembatan

Al bijna 10 jaar maakt de Indische huisband ‘De stem van De Brug’ elke dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur op De Brug muziek. In totaal spelen zij 52 keer per jaar, in de hal, omringd door een vaste fanclub, Tijdens deze jembatan bijeenkomsten is de muzikale bijdrage van de band heel belangrijk geworden omdat zij in staat zijn om de positieve herinneringen aan het ‘moederland’ het voormalige Nederlands-IndiĎ (het huidige IndonesiĎ) op te roepen. Tijdens dit optreden wordt er door een aantal bezoekers gedanst en meegezongen. Veel bezoekers komen speciaal voor de muziek, om te luisteren en te mijmeren over ‘tempo doeloe’. Er komen gemiddeld 25-40 bezoekers per middag om naar de muziek te luisteren.

 

*        Pasar Jembatan

Ook aan de jaarlijkse Pasar Jembatan, die elke laatste zondag van de maand juli wordt georganiseerd levert deze muzikale groep een belangrijke bijdrage.

De Pasar Jembatan is voor de eerste keer in 1997 georganiseerd en vierde op de laatste zondag van de maand juli 2007 haar tienjarig bestaan met 458 bezoekers.


Hoofdstuk 7 – vervolg ‘Feestelijke ontmoetingen’

*        Jembatan Gepreksgroep

In de huiskamer zit op de dinsdagmiddag een andere groep bezoekers van Indische afkomst, zij praten over het verleden en vertellen elkaar hun verhalen over ‘toen’ luisteren naar een lezing of kijken gezamenlijk naar een documentaire op T.V. of DVD.

 

Jembatanbezoekers : 1690

+ vaste tafelgenoten : 1644

(gemiddeld 32 per dinsdag)

in totaal 3334 bezoekers Jembatan !

 

 

Hoofdstuk 7 – vervolg ‘Feestelijke ontmoetingen’

*       Iftar

In september en oktober 2007, tijdens de Ramadan, zijn twee Iftar’s georganiseerd in samenwerking met de Marokkaanse werkgroep Kantara.

Deze hartelijke bijeenkomsten trokken in totaal 380 deelnemers; een eigen bijdrage werd niet verlangd.

 

In de “Westerpost” van 20 september 2007, schreef Juriaan Otto over de “Iftar op De Brug”:

(..)

Voor de vijfde keer op rij organiseerde stichting Destek op donderdag 20 september jl een iftar voor de bewoners van Geuzenveld-Slotermeer. De Iftar is de avondmaaltijd waarmee moslims gedurende de ramadan iedere dag het vasten verbreken. Alles door elkaar”.

En inderdaad, iedereen zat door elkaar. Er waren mensen uit het voormalig Nederlands IndiĎ (..)Turken van Destek, Marokkanen en autochtone Nederlanders. En er waren natuurlijk bestuurders. Vooral de lokale afdeling van Groen Links was goed vertegenwoordigd met portefeuillehouder Tys de Ruijter en deelraads- en commissieleden Said Boujaltit, Nyamad Moenna en Gulseren Eksik. D66 vaardigde Warner Hemmes af en zelfs voormalig stadsdeelvoorzitter Miep van Diggelen prikte een vorkje mee.”

Organisator Leyla Tamul van Destek had er met haar mensen ook dit jaar weer voor gezorgd dat het niemand aan iets ontbrak. Omgeven door collega’s van beide organisaties ontving Leyla de mensen hoogstpersoonlijk en verwees zij hen naar de over vier ruimtes verdeelde eetkamers.

Zomaar ergens gaan zitten was er niet bij, want Tamul is van mening dat er juist tijdens een iftar kennis moet worden genomen van elkaars cultuur en gebruiken. Met lichte dwang zorgde zij er dus voor dat er in iedere ruimte verschillende geloven en culturen door elkaar zaten om samen de maaltijd te genieten.

De eerste Iftar werd op verzoek van Groen-Links georganiseerd en is door 135 mensen bezocht. De tweede Iftar is vanuit De Brug georganiseerd, 200 mensen, zowel Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Indische Nederlanders en autochtone Amsterdammers hebben met elkaar aan tafel gezeten, gelachen en gepraat en kunnen genieten van het overheerlijke en smaakvol klaargemaakte eten dat voorafgegaan werd door het gebed dat door een 9 jarige Turkse jongen werd gezongen.

 

 

Hoofdstuk 7 – vervolg ‘Feestelijke ontmoetingen’

*       De Hollandse eetgroepen

Op maandag woensdag en zondag wordt er ‘Hollands’ gekookt. De maaltijd heeft altijd vier gangen en bestaat uit soep, verse groente, sla, appelmoes, vlees of vis, dessert en koffie. Dit kost de bezoeker 6 euro per maaltijd. Sommige mensen komen 3 avonden in de week eten; dat kost hen 18 euro per week oftewel 72 euro per maand. Dat is veel geld voor die buurtbewoners, die uitsluitend beschikken over een afgekalfd AOW-pensioen.

Elk jaar legt De Brug uit eigen middelen geld toe op de eetgroepen, vanwege de sterk gestegen energie kosten, maar ook door de wisselend prijzen van levensmiddelen, groente, fruit en vlees.

 

 

 

 

 

*       Koffieclubs op De Brug

De koffieclub vormt een vast moment in het weekprogramma van veel mensen uit de wijk.

Twee-en-vijftig weken lang ontmoetten per week gemiddeld 12 buurtbewoners elkaar op De Brug.

Een eigen bijdrage (ad 2 euro x 624 bezoekers) wordt daarvoor niet gevraagd.

 

 

*       “Lady’s day”

2007 was een goed jaar : 131 lady’s vonden elkaar dit jaar op De Brug.

 

 

*       Rummycub club

In totaal 40 weken schaarden zich telkens 12 personen rond de tafel voor een spelletje.


Hoofdstuk 8 - Activiteiten op De Brug

 


Vaste activiteiten (weekprogramma)

 

 

 

 

 

Ochtend

 

Middag

 

Avond

 

Maandag

09.00-12.00

Instituut Oranje

13.00-15.00

Dubbelklik

17.00-20.00

Eetgroep

 

09.30-12.00

Taalles

13.00-15.00

ABC Taalles

 

 

 

10.00-12.00

Dubbelklik

13.00-15.00

Conversatieles

 

 

 

 

 

15.00-17.00

Dubbelklik

 

 

 

Dinsdag

09.00-12.00

Hollandse Koffieclub

13.00-17.00

Jembatan

17.00-19.00

Jembatan

 

09.00-12.00

Turkse Koffieclub

 

 

17.00-19.00

Eetgroep

 

10.00-13.00

Filosofie (2 wekelijks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag

09.00-12.00

Instituut Oranje

13.00-16.00

Creagroep 2

17.00-20.00

Eetgroep

 

09.30-12.30

Creagroep 1

13.00-15.00

Dubbelklik

 

 

 

10.00-12.00

Dubbelklik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag

08.30-10.00

A.T.A.L.

14.00-16.00

Dubbelklik

 

 

 

09.00-12.00

Assertiviteitscursus

 

 

 

 

 

09.30-12.00

Taalles

 

 

 

 

 

11.00-13.00

Dubbelklik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag

09.00-12.00

Instituut Oranje

13.00-15.00

Dubbelklik

 

 

 

09.30-12.00

GGZ

13.00-15.00

UWV

 

 

 

10.00-12.00

Geheugen van West

13.00-17.00

Sherezade

 

 

 

 

(2 wekelijks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag

10.00 -18.00

INOG 1x p.m

 

 

 

 

 

 

Ladiesday 1x p.mnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag

 

 

 

 

17.00-20.00

Eetgroep

 

Vaste jaaractiviteiten

 

In het voorjaar

Paasdiner

In de zomer

Dagtrip voor bezoekers van De Brug

 

Pasar Malam bustocht

 

Pasar Jembatan

 

Dagtrip voor de medewerkers van De Brug

Tijdens de Ramadan

Iftar en Suikerfeest

In december

Kerstbrunch en Kerstdiner

 

Nieuwe activiteiten en voortzetting van bestaande activiteiten

*        Deelname aan de CliĎntenraad van de Dienst Werk en Inkomen door mw. M.Trotz Koning ;

*        Mw Leyla Tamul trad in 2007 toe tot de CliĎntenraad UWV als eerste allochtone cliĎnten-raadslid voor de regio A-G West.

*        Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van De Brug;

*        De Brug-website: Jan van Zijp voert het beheer en draagt zorg voor actualisering van de site;

*        Werkbezoek van Stichting Welzijnswerk Ouderen uit Lelystad (SWOL)l; 5 werknemers van verschillende deelorganisaties waren een dag te gast op De Brug, op de dinsdag waarop de Indische groepen Jembatan hun activiteiten hebben. Het bezoek resulteerde in een praktische en geanimeerde uitwisseling van ervaringen.

Hoofdstuk 9 - Houden wat goed is en betekenis heeft voor de bezoekers

Van het oude hebben we betekenisvolle bijeenkomsten behouden; dat zijn met name :

a.     het koken voor de (Nederlandse) deelnemers aan de eetgroepen en de oudere buurtbewoners die al sinds jaar en dag op De Brug komen eten. Het belang hiervan kan niet genoeg worden onderstreept, want voor een aantal van hen is deze ontmoeting vaak nog het enige sociale contact met de buitenwereld. Er is bovendien een vorm van sociale controle mogelijk op hun levensregie, omdat de gastvrouw c.q. kok het welzijn van de eetgroep gasten in de gaten houdt.

 

b.     het kopje koffie of thee; zomaar even binnen te kunnen lopen, een kop thee of koffie te drinken, wat te praten met deze of gene en mee te doen in de wekelijkse rummycub-club. De vaste koffie-ochtenden zijn onveranderd druk bezochte gelegenheden om contact met elkaar te houden.

Sommige bezoekers zijn al vanaf de oprichting minimaal een keer per week op De Brug te vinden.

 

*     Bezoekersbewegingen en websitebezoek

Uit het aantal deelnemers aan de activiteiten op De Brug blijkt de grote belangstelling:

in het jaar 2007 zijn ruim 11.000 bezoekersbewegingen geteld.

 

Website bezoek: 333701 hits; 99449 bezoeken; 231244 pagina’s bekeken , Juli 2007 was de drukste maand met ruim 14 duizend bezoeken.

 

*    Tevredenheidsonderzoek

Door middel van een enquźte wordt na beĎindiging van een activiteit, een cursus of een diner de waardering gepeild.

 

*    Dilemma.

Vanuit het stadsdeel is aangedrongen op het vragen van een eigen financiĎle bijdrage van de bezoekers. De Brug probeert hier uitvoering aan te geven.

 

*    Fondsen en bestemmingen

De brug wordt voor 75 % gesubsidieerd door het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

en 25% donaties, fondsen en structurele verhuur van ruimtes.

  1. In 2007 zijn nieuwe schuifdeuren geplaatst waardoor de toegankelijkheid verbeterd is.

b.     Stemmen zijn opgegaan om de schoonmaak voor een gedeelte professioneel te laten verrichten.

c.     Omdat het pand waarin De Brug haar huiskamer organiseert voor een deel eigendom is van Stichting De Brug - de bovenverdieping is eigendom van de bewoners op de 1e etage - hoeft de Brug geen subsidie aan te vragen voor huisvesting, echter wel voor onderhoud.

d.     Ook moet een financiĎle reserve gecreĎerd worden voor onvoorziene omstandigheden en acute reparatiewerkzaamheden aan het pand.

Hiervoor is de – wettelijk verplichte – Vereniging van Eigenaren opgericht, waarin Richard Nieuwenhuizen en Berthy Korvinus De Brug het 1e deel van 2007 hebben vertegenwoordigd. Vanaf september 2007 neemt Marijke Trotz Koning namens “De Brug” zitting in de VVE.

 

*        Alle activiteiten worden door vrijwilligers verricht, die hiervoor alleen een vergoeding krijgen;

*        Stichting instituut GAK fonds heeft Ř 6.000,- gedoneerd om computers voor de stagiaires aan te schaffen;

*        De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid hebben Ř 7.000,- geschonken en de Zusters Borromeus van Maastricht  hebben geld gegeven.


Hoofdstuk 10 - Organisaties en activiteiten op De Brug in 2007

 

Hoofdstuk 11 -
Waardering

*       Uitje voor de medewerkers

Woensdag, 29 augustus was het zover. '8.30 uur precies vertrekken we', luidde het mailtje van Will Fleur bij de uitnodiging voor een dagje Land van Maas en Waal, met een bezoek aan een tingieterij, een lunch met boottochtje en een diner in een bekend restaurant in Leersum.
Niet alle medewerkers/bestuursleden zien elkaar regelmatig; toch is mede dank zij hun inzet de Brug geworden tot 'multiculturele huiskamer'; de Indische dinsdaggroep was er waarvan sommigen, Doddie en Lily bijvoorbeeld, net zo lang aan de Brug verbonden zijn als Cor van Drongelen zelf, daarnaast Marth en Leyla van Destek met familieleden, Agnes, Ursula en Hennie, bekend bij alle bezoekers van de Brug. Plus alle andere actievelingen die bij binnenkomst al meteen een appel kregen uit de tuin van Nico en Loes van Cautert en, niet te vergeten, Will Fleur en zijn vrouw.

In haar speech bij het afsluitend diner, werden de aanwezigen door de voorzitter bedankt voor hun inzet en sprak zij de hoop uit dat allen nog lang – en steeds opnieuw – met zoveel inzet en plezier op De Brug zullen blijven werken.

*       Deskundigheidsbevordering

Er zijn 2 trainingen geweest voor medewerkers, bestuursleden en stagiairs. De bijeenkomsten stonden onder deskundige leiding van Saskia Dura van Movisie. Het gekozen thema was Communicatie.

Er werd gewerkt met inventarisaties op flap-overs, rollenspelen en plenaire samenvattingen. De deelnemers hebben veel inbreng gehad. In een heel prettige (soms hilarische ) sfeer zijn allerlei dagelijkse praktijken en ervaringen ter sprake gebracht: houding naar gasten, opdringerige of botte klanten, respect voor elkaar, tijdige berichtgeving over activiteiten en nagenieten van successen. Stagiairs lieten in rollenspelen zien welke grote problemen soms bij klanten spelen.

Praktische oplossingen en verbeteringen kwamen tot stand: een organisatiebord en huisregels met duidelijke afspraken, alsmede gedragsregels voor bezoekers.

Medewerkers - vanaf de training wordt niet meer gesproken van vrijwilligers - zien de trainingen als beloning en waardering voor de inzet en investering in de deskundigheid waarmee zij hun werk het hele jaar doen! Zij spreken de hoop uit dat ook in 2008 deze trainingen voortgang zullen vinden.

 

*       Voortgaande professionalisering

In het voorjaar werd, na het wegvallen van de penningmeester duidelijk, dat een reorganisatie van bestuurlijke werkzaamheden noodzakelijk was. Via het Stadsdeel kwam Jeanet Visser met succes ondersteuning bieden. Toen nieuwe bestuursleden waren aangetrokken werd deze hulp beĎindigd, en werden onderstaande instrumenten van professionalisering ontwikkeld en geēmplementeerd.

 

*       Privacyreglement

Door invoering van het privacy-reglement is de registratie en systematische opslag van persoons-gegevens verbeterd. Dossiers met gegevens van klanten voor Maatschappelijk Werk worden volgens wettelijke normen bewaard en tijdig vernietigd.

De Brug beschikt nu over een accurate registratie van bezoekersgegevens.

 

*       Klachtenreglement

Klachtenreglement en klachtenprocedure zijn tot stand gekomen in 2007. Klachten (waaronder verstaan wordt alle uitingen van onvrede) van bezoekers, medewerkers, stagiairs en cliĎnten , worden zo mogelijk opgelost. Er is een procedure van klachtenbemiddeling. Voorts dienen klachten ook ter signalering. Geanonimiseerd en geregistreerd bieden zij de mogelijkheid om beleid, activiteiten en gedrag tussen mensen bij te sturen.


Hoofdstuk 12 - De Brug: “ Best Practice 2007 “

In 2005 riep de Europese Commissie op tot integratie autochtonen en allochtonen in de samenleving. Na voorbereidingen in diverse landen kreeg het Centrum Kontakt der Kontinenten de leiding over wat dan gaat heten: EUNET IN, het Integratie Netwerk.

In een bijeenkomst op Malta van Eunet Integration Network is De Brug onder auspicien van het “Kontakt der Kontinenten” aangewezen als “Best Practice” en als zodanig opgenomen in het handboek “EUNET INTI”.

De wijze waarop De Brug omgaat met migranten en vluchtelingen heeft veel lof geoogst.

Van de vertegenwoordigde organisaties is De Brug overigens het enige vrijwilligersinitiatief; in de andere landen werken door de overheid betaalde professionals mee.

 

In samenwerking met het Kontakt der Kontinenten zal er in 2008 gepraat worden over het – groter – kader (als voorbeeld in Europees verband), waarbinnen ook een vrijwilligers organisatie als De Brug een rol kan spelen.

 

 

 

 

Bereikbaarheid Stichting De Brug

Aalbersestraat 248A

1067 GM Amsterdam-Geuzenveld

T: 0206138374 – 0206130028 – 020613….

W: www.stgdebrug.nl

E: debrug@stgdebrug.nl

E: jembatan.debrug@gmail.com

E: gehandicaptenplatformgs@gmail.com

E: geheugenvanwest@planet.nl


Hoofdstuk 13 - Stichting De Brug

Postbank: 470495: Rabobank: 11.87.49.064

Stichting De Brug is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Dossier nummer: 41203250

De statuten van de oprichting d.d. 22 november 1983 zijn op 15 september 2005 gewijzigd bij Notariskantoor Dukkers in Nieuw-Sloten.

Op 12 april 2007 is op verzoek Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Artikel 12 van de statuten gewijzigd bij Notariskantoor De Boer & Labordus, door Mr. P. B. de Boer, Hoofddorp, Gemeente Haarlemmermeer.

 

De bij Stichting De Brug ondergebrachte stichtingen zijn:

Stichting Indisch Welkomst monument; Gironummer 4276586 KvK: 34272190

Stichting Gehandicaptenplatform Geuzenveld Slotermeer; Gironummer 4250363 KvK: 34266952

Stichting Geheugen van West; Gironummer 4223786 KvK 3426690

Stichting Destek; KvK 34132145

 

 

 

 

Amsterdam, 30 april 2008

 

 [1] Uit: Bestek permanente aanbestedingsprocedure werving van sociaal-maatschappelijke activeringsplekken 2007.