Discussie over de stadsdelen

Tekst en foto’s zijn terug te vinden op de website Nieuws uit Amsterdam

http://www.vvdgeuzenveldslotermeer.nl/gfx/pdf.gif

rapport mertens.pdf

'Bedreigde' raden willen stadsdeel behouden

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/afbeeldingen/stadsdeel_slotervaart_465.jpg

30 november 2008 - Raadsleden in stadsdelen die mogelijk worden samengevoegd zijn veel kritischer over een herziening van het stadsdeelstelsel dan hun collega's in 'veilige' stadsdelen en in de gemeenteraad. Dat blijkt uit een enquźte van Nieuws uit Amsterdam onder 92 raadsleden.

Precies de helft van de respondenten vindt dat het aantal stadsdelen moet worden aangepast bij de verkiezingen in 2010. Vijftien procent vindt dat dit pas in 2014 moet gebeuren en een kwart vindt dat er eerst meer discussie of onderzoek moet komen. De rest is tegen een herziening van het aantal stadsdelen of heeft geen mening.

In de media wordt gespeculeerd over mogelijke samenvoeging van een aantal stadsdelen. Kandidaten die worden genoemd zijn de Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld, Osdorp, Oud-West, Oud-Zuid, Slotervaart, Westerpark en Zuideramstel.

Van de respondenten uit deze 'bedreigde' stadsdelen is slechts 38% voorstander van een reorganisatie in 2010, tegenover 63% van de respondenten uit 'veilige' stadsdelen en de gemeenteraad.

Ruim de helft van de respondenten vindt dat het aantal stadsdelen moet worden teruggebracht tot minder dan tien. Rond de zestig procent van de respondenten vindt dat het aantal deelraadsleden en het aantal bestuurders kan worden teruggebracht. Er is minder steun voor minder gemeenteraadsleden (bijna de helft) of minder wethouders (bijna veertig procent).

Een meerderheid van de respondenten vindt dat stadsdelen meer taken moeten overnemen van de gemeente. Eénenvijftig procent vindt dat er taken van de Dienst Werk en Inkomen (de oude sociale dienst) naar de stadsdelen moeten; 56% vindt dat de stadsdelen meer te zeggen moeten krijgen over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (thuiszorg en welzijn).

Ondersteun de motie en red de stadsdelen!

Ma 19 Jan 2009

Beste leden van de PvdA Geuzenveld-Slotermeer,

Zoals u in de media heeft kunnen merken adviseert een commissie onder leiding van dhr. Mertens een halvering van het aantal stadsdelen. Volgens deze commissie moeten er in plaats van 14 stadsdelen in Amsterdam 7 megastadsdelen komen. Uit het rapport blijkt niet waarom grotere stadsdelen nodig zijn en waarom grotere stadsdelen beter zijn voor de dienstverlening aan bewoners en de kwaliteit van besluitvorming. Een grondige analyse om tot dit soort verregaande conclusies te komen ontbreekt in het rapport. Een uitgebreide reactie op het rapport Mertens kunt u lezen op de website:
www.amsterdam.pvda.nl/afdelingen

Donderdag 22 januari 2009 is er een algemene ledenvergadering van de PvdA Amsterdam over dit onderwerp. Een motie die vraagt om een grondige analyse en partijgenoten in de gemeenteraad oproept geen besluiten te nemen over wijzigingen in het bestuurlijke stelsel zolang deze analyse niet is gemaakt en is vastgesteld wordt door een groot aantal partijgenoten gesteund. Tijdens de ledenvergadering zal deze motie in stemming worden gebracht. De motie kunt u vinden op de website met daarbij de namenlijst van leden die deze motie ondersteunen: www.amsterdam.pvda.nl/afdelingen

Wilt u ook deze motie ondersteunen ga naar de link op de website: www.amsterdam.pvda.nl/afdelingen

Wij hopen dat u allen uw stem laat horen tijdens de algemene ledenvergadering van de PvdA Amsterdam op 22 januari 2009 in de Amstelkerk, Amstelveld 10, aanvang 20 uur.

Onderteken de motie en red de stadsdelen !

Met vriendelijke groet,

Bestuur PvdA Geuzenveld-Slotermeer

 

Jongeren positief over stadsdelen

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/afbeeldingen/elatik_diploma_465.jpg

26 januari 2009 – Jongeren zijn opvallend positief over het huidige systeem van stadsdelen. Vooral ouderen hebben kritiek op de stadsdelen, zo blijkt uit een peiling van Metro onder ruim vijfhonderd Amsterdammers.

Van de jongeren onder de vijfentwintig jaar staat 57% positief tegenover het huidige stelsel. De steun voor het stelsel neemt af naarmate de respondenten ouder zijn: in de groep 25-34 jaar is dit 45%, in de groep 35-44 jaar 41% en in de groep van 45 jaar en ouder 25%.

Wel vindt een grote meerderheid van de respondenten dat het aantal politici omlaag mag. Onder de 25-minners heeft maar liefst tachtig procent die mening.

De peiling is uitgevoerd onder leden van het Metro Life Panel, waarin met name jongeren en hoger opgeleiden sterk vertegenwoordigd zijn.

Foto: stadsdeelburgemeester Fatima Elatik (Zeeburg, PvdA) deelt diploma’s uit. Met dank aan Metro voor het beschikbaar stellen van aanvullende gegevens.

PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

 

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/afbeeldingen/indeling_7_stadsdelen_465.jpg

24 januari 2009 – Op een vergadering afgelopen donderdag hebben PvdA-leden drie moties aangenomen waarin het rapport van de Commissie Mertens wordt verworpen, aldus het Parool. De Commissie Mertens heeft aanbevolen om het aantal stadsdelen te halveren.

Raadslid Frank de Wolf ontraadde de moties omdat de PvdA zichzelf buiten de discussie zou plaatsen door het rapport te verwerpen. Het partijbestuur schreef een nieuwe vergadering uit op 14 februari om een ‘definitief standpunt’ te bepalen.

Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/afbeeldingen/ostade_stadsdeel_465.jpg

18 januari 2009 – Een ‘robuust’ stadsdeel moet minstens 80.000 inwoners hebben, stelt de Commissie Mertens. Dat uitgangspunt leidt tot een halvering van het aantal stadsdelen. Maar waarom wordt de grens niet getrokken bij 50.000 inwoners?

Critici zeggen dat de commissie de grens van 80.000 niet onderbouwt. De commissie erkent dat ook min of meer. Amsterdam is uniek, zo redeneert ze, dus kan je geen normen ontlenen aan andere gemeenten. “Een eigen, Amsterdamse redenering is noodzakelijk”.

De commissie zegt dat de stadsdelen groter moeten worden omdat ze anders niet goed in staat zijn om hun taken uit te voeren. Dit argument wordt ook vaak gebruikt om fusies van gemeenten te bepleiten. In 2006 publiceerde de toenmalige minister Johan Remkes een onderzoek waaruit bleek dat een gemeente 20.000 of liefst 50.000 inwoners moet hebben om effectief te kunnen functioneren.

De meeste gemeenten zijn kleiner: 85% heeft minder dan 50.000 inwoners en de helft daarvan zit onder de 20.000. Remkes vond dat gemeenten met minder dan 20.000 inwoners moeten fuseren, maar zijn opvolger Guusje ter Horst heeft dit uitgangspunt weer laten varen.

Hoe dan ook, als het gaat om de ‘bestuurskracht’ van gemeenten worden lagere normen gehanteerd dan de 80.000 inwoners van de Commissie Mertens. Daar komt nog bij dat een stadsdeel minder taken heeft dan een gemeente, en dus misschien zelfs nog wel kleiner zou kunnen zijn.

Aan de andere kant werken sommige stadsdelen al samen, bijvoorbeeld Bos en Lommer en Geuzenveld. Dit heeft het nadeel dat de deelraad moeilijker democratische controle kan uitoefenen. Als er veel wordt samengewerkt, is dat wel een argument voor grotere stadsdelen.

De Commissie Mertens voert verder aan dat vergroting van de stadsdelen leidt tot minder politici (momenteel hebben de stadsdelen 322 raadsleden en 49 bestuurders) en minder ‘bestuurlijke drukte’. Met die laatste term wordt bedoeld dat er teveel wordt vergaderd.

Dat minder stadsdelen leidt tot minder politici en minder vergaderingen valt moeilijk te betwisten, maar het zelfde effect zou natuurlijk ook kunnen worden bereikt door het aantal politici per stadsdeel te verlagen.

Een heel andere invalshoek valt te vinden in het werk van de beroemde stadssocioloog Jane Jacobs, bekend vanwege haar pleidooien voor levendige buurten waarin werken en wonen vermengd zijn.

Burgers staan volgens Jacobs vaak machteloos tegenover het stadsbestuur, dat te weinig benul heeft van wat zich afspeelt in de wijken. Stadsdelen moeten daarom een bemiddelende rol spelen tussen de stad en de straat. Daarvoor moeten ze wel de juiste omvang hebben: groot genoeg om het gevecht met het stadsbestuur aan te gaan, maar wel weer zo klein dat ze aanspreekbaar zijn voor burgers.

Globaal hanteert Jacobs een ondergrens van 50.000 inwoners, maar de ideale grootte hangt ook af van de omvang van de stad. In een stad als New York (tien keer zo groot als Amsterdam) zou een effectief stadsdeel misschien wel 200.000 inwoners moeten hebben; in steden als Boston en Pittsburgh (destijds waren beide steden iets kleiner dan Amsterdam nu) is 30.000 wellicht al genoeg, aldus Jacobs.

Overigens zou het zomaar kunnen dat de Commissie Mertens zelf ook wel voelt voor stadsdelen met minder dan 80.000 inwoners. Ze heeft naast haar voorstel voor zeven stadsdelen ook een variant uitgewerkt met tien stadsdelen, waarvan het kleinste (Zuideramstel) groeit naar iets meer dan 50.000 inwoners.

Formeel is deze variant in het rapport opgenomen om tegemoet te komen aan de wensen van commissielid Arco Verburg, die het niet eens was met de ondergrens van 80.000 inwoners. Maar het zou natuurlijk ook een onderhandelingsstrategie kunnen zijn: hoog inzetten, en tegelijk zorgen dat je een compromisvoorstel achter de hand hebt, zodat de discussie niet opnieuw hoeft te beginnen als de variant met zeven stadsdelen wordt verworpen.

Afbeelding: Actie bij stadsdeel Oud-Zuid voor behoud van het Ostade 233 collectief. Foto van website

Waarom ik voorstander ben van het samenvoegen van stadsdelen

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/afbeeldingen/luchtfoto.jpgRogier Schravendeel  (Foto BMA.)

 

21 januari 2009 – Als burger van het Stadsdeel Zeeburg ben ik een voorstander van het samenvoegen van de huidige stadsdelen tot grotere bestuurlijke eenheden. Ik leg hieronder mijn visie uit vanuit burgerperspectief.

Geen grotere politieke betrokkenheid burgers kleine stadsdelen

Door tegenstanders van samenvoeging wordt vaak gezegd dat kleine stadsdelen politiek dichter bij de burger zouden brengen. De gemiddelde burger heeft hier echter absoluut geen behoefte aan, maar wil simpelweg dat het stadsdeel goed bestuurd wordt. Waar het daarbij gaat, is dat de politieke en ambtelijke organisatie op de hoogte zijn van lokale problematieken. Hiervoor is echter geen kleine, maar een goede organisatie nodig. In een klein stadsdeel als Zeeburg hebben raadsleden wegens zware werkdruk geen tijd om ook nog contact met de burgers te zoeken, mochten ze dat al willen (een enkeling nagelaten). Juist een groter stadsdeel, met een sterkere raad, kan zich op professionele wijze op de hoogte stellen van de diverse lokale problematieken, en al helemaal wanneer de ambtelijke organisatie wel gedecentraliseerd blijft, zoals o.a. Jan Beerenhout voorstelt op de website van PvdA Amsterdam.

Falen duaal bestel door zwakke raad

Mijn belangrijkste bezwaar tegen kleine stadsdelen is, dat deze sterk bijdragen aan het falen van het duaal bestel. In dit bestel dient de raad de bestuurders te controleren en aan te sturen. Momenteel is de raad in kleine stadsdelen relatief zo zwak - gezien het feit dat ze het er allemaal in hun vrije tijd tegen een geringe vergoeding bij moeten doen - dat het professionele DB, ondersteund door de ambtelijke organisatie, de touwtjes volledig in handen heeft. Daarmee zijn de uitvoerders van de wil van de raad in de praktijk min of meer autonoom geworden, wat absoluut niet de bedoeling was van het duale systeem. In een groter stadsdeel met een professionelere raad zou dit probleem in ieder geval aangepakt kunnen worden. Dat zal in de uitgeputte raad van het kleine stadsdeel niet lukken.

Te groot voor servet, te klein voor tafellaken

Daarnaast kampt een klein stadsdeel met de problematiek dat het bij centraal geregelde onderdelen, zoals politie, te ver van de politieke macht zit om op dit gebied invloed op het functioneren van het eigen stadsdeel te hebben (preventief fouilleren in de Indische Buurt), terwijl ze bij belangrijke gedecentraliseerde onderwerpen (welzijn) de noodzakelijke professionaliteit mist. Een groter stadsdeel zou een machtigere positie hebben en daarmee dichter bij de centrale raad zitten. Daarnaast is een groot stadsdeel wegens grotere professionaliteit beter ingericht op zware dossiers.

Groter gevaar regenten in klein stadsdeel dan in groot stadsdeel

Tegenstanders van grote stadsdelen wijzen op het gevaar van het ontstaan van nieuwe regenten. In de luwte van een klein stadsdeel, waarin bestuurder soms meer dan tien jaar achtereen een raadszetel bezetten, is het risico op regentenschap echter groter dan in grotere organisaties die meer in het middelpunt van de belangstelling staan. Graven en baronnen hielden het in Nederland in het verleden immers ook langer uit op het platteland dan in de stad. Ook dit argument voor een klein stadsdeel, onder andere terug te vinden op de site van PvdA-er Michael van der Vlis, is volgens mij in de praktijk niet geldig.

Gevoeligheid voor cliĎntelisme en vissers in troebel water door luwte en zwakke raad

Wegens wederom de zwakte van de verantwoordelijke raad en tevens de eerder genoemde luwte waarin het zich bevindt, is een klein stadsdeel gevoeliger voor misstanden als cliĎntelisme en zakelijke vissers in troebel water. Simpelweg omdat er minder gecontroleerd wordt door zowel media als raad. Uiteraard is dat overigens verder op geen enkele manier een oordeel over de intrinsieke integriteit van de diverse stadsdeelbestuurders, met name in Zeeburg.

Geen synergie

Tenslotte is voor mij een belangrijk argument voor de opheffing van het huidige Zeeburg, dat er na al die jaren nauwelijks synergie lijkt te zijn ontstaan tussen de drie zeer verschillende delen van het stadsdeel: Indische Buurt, Oostelijk Havengebied en IJburg. Mijns inziens zou IJburg dan ook in de toekomst samen met het Zeeburgereiland een eenheid kunnen vormen, het Oostelijk Havengebied bij Centrum kunnen worden gevoegd, en de Indische Buurt bij Oost-Watergraafsmeer. De dan ontstane bestuurseenheden zouden mijns inziens wegens homogeniteit van de eigen stedelijke problematiek een stuk gemakkelijk bestuurd kunnen worden.

Ik hoop dat deze bijdrage tot een bredere deelname aan de discussie over stadsdelen leidt dan uitsluitend door de direct betrokken plaatselijke politici.

PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/afbeeldingen/stadsdeel_oost_465.jpg

16 januari 2009 - Een groep van bijna veertig PvdA-leden steunt een motie waarin het rapport van de commissie Mertens dat pleit voor halvering van het aantal stadsdelen wordt verworpen. Het initiatief voor de motie, die volgende week op een partijvergadering wordt besproken, komt van de PvdA in Oost.

Men vindt dat er nader onderzoek moet komen voordat er een besluit kan worden genomen. De commissie Mertens vindt juist dat er al te lang over het onderwerp is gediscussieerd zonder dat er een knoop wordt doorgehakt.

De steun voor de motie komt vooral uit de stadsdelen Oost en Oud-West. Eén gemeenteraadslid, Sonja Hauet, steunt de motie.

Commissie: 7 stadsdelen in 2010

16 januari 2009 – De commissie Mertens pleit zoals verwacht voor zeven stadsdelen en doet ook een voorstel welke stadsdelen moeten worden samengevoegd. De herindeling moet worden ingevoerd bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Vrijwel de hele commissie is voorstander van een halvering van het aantal stadsdelen. Oost wordt samengevoegd met Zeeburg; Zuideramstel met Oud-Zuid; Westerpark met Oud-West, de Baarsjes en Bos en Lommer; en Geuzenveld met Osdorp en Slotervaart (kaart). De indeling is bedacht door Jeroen Slot van bureau Onderzoek en Statistiek.

Bij deze indeling is er rekening mee gehouden dat stadsdelen meer onderdelen van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan uitvoeren. Met de bevolkingsgroei op IJburg is nog geen rekening gehouden; mogelijk moet de indeling na 2020 worden herzien.

Eén van de commissieleden, stadsdeelvoorzitter Arco Verburg van de Baarsjes, neemt een afwijkend standpunt in en pleit voor tien stadsdelen (kaart).

De commissie pleit niet voor een vermindering van het aantal raadsleden en bestuurders per stadsdeel. Wel zou het aantal gemeenteraadsleden omlaag moeten, maar dit vereist een wetswijziging.

De stadsdelen moeten verder meer buurtgericht gaan werken, naar het voorbeeld van steden als Den Haag, Utrecht, München en Berlijn. Momenteel zijn bestuurders, raadsleden en ambtenaren teveel met elkaar bezig. Ze moeten meer naar burgers en organisaties gaan luisteren.

Het college van B&W neemt half februari een voorlopig besluit en hakt half april de knoop door. Aangezien twee wethouders in de commissie zaten ligt het voor de hand dat de voorstellen worden overgenomen. Het lijkt erop dat ook de gemeenteraad een vermindering van het aantal stadsdelen steunt.

Lees het advies hier (pdf)

UPDATE - Reactie D66: “De commissie heeft in verhouding weinig aandacht voor het verbeteren van de samenwerking en een efficiĎntere verdeling van bevoegdheden tussen stadsdelen en de centrale stad. Ook mist het rapport een duidelijke visie op de toekomst van Amsterdam als metropool”.

Volgens stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij (PvdA, Oud-West) wordt de stad onbestuurbaar. “In Amsterdam-Oost krijg je een stadsdeel met meer dan 160.000 inwoners. Net zo groot als Nijmegen. En dit moet volgend jaar zijn ingevoerd. Dat is onhaalbaar”.

Burgemeester Job Cohen spreekt van een ‘goed en sterk rapport’.

Henk Dokter van lokale partij Baas in Eigen Buurt (Zuideramstel) onderschrijft de fusie van zijn stadsdeel met Oud-Zuid, maar noemt het ‘wrang’ dat het stadsdeel op dit moment verhuist naar een nieuw stadsdeelkantoor van 25 miljoen euro. “We hebben gewaarschuwd, maar de VVD in Zuideramstel heeft willens en wetens belastinggeld uitgegeven aan een prestigieus gebouw waar we straks niets meer aan hebben. Terwijl de VVD fractie in de Centrale Stad allang wist dat ze wilden fuseren!”

De PvdA spreekt van een ‘knap’ rapport maar houdt zich op de vlakte over het verminderen van het aantal stadsdelen.

Het CDA is het eens met het halveren van het aantal stadsdelen, maar vindt wel dat er ‘voldoende tijd’ moet worden genomen voor het fusieproces.

Halvering stadsdelen in 2010

 

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/afbeeldingen/stadsdeel-oud-west_465.jpg

10 januari 2009 – Het aantal stadsdelen moet worden gehalveerd in 2010, niet 2014. Die aanbeveling doet de Commissie Mertens in een rapport dat volgende week verschijnt, schrijft het Parool. Ze zou niet adviseren om het aantal raadsleden per stadsdeel te verminderen.

De commissie zou zich verder niet uitspreken over de toekomst van stadsdeel Zeeburg. Volgens de normen die de commissie hanteert is het stadsdeel momenteel te klein, maar het zal groeien als gevolg van de uitbreiding in IJburg.

De toekomstige burgemeester van Zeeburg, Fatima Elatik, zei tegen Binnenlands Bestuur dat ze er niets op tegen zou hebben om te fuseren met Oost en wellicht ook nog met Centrum.

Fatima Elatik: 'Stadsdeel uitbreiden naar Groot-Oost en Centrum erbij'

Interview - De nieuwe voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg ziet het wel zitten om stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in te lijven. De toevoeging van het stadsdeel Centrum aan 'Groot-Oost' lijkt haar vervolgens ook wel wat. De ambitieuze Fatima Elatik (PvdA) zit inmiddels elf jaar in de stadsdeelpolitiek en volgt Nico Papineau Salm op als stadsdeelvoorzitter die om gezondheidsredenen stopt. Ze wordt wat moe van de nadruk op haar Marokkaanse achtergrond of haar hoofddoek. ‘Ik ben gewoon een Amsterdamse.’

Heeft u al veel felicitaties ontvangen?
‘Ja, mijn sms-box zit helemaal vol. Allemaal positieve reacties. Burgemeester Cohen heeft me gisteren al gebeld.’

Verandert er veel voor u?
‘Ik zat al in het dagelijks bestuur en ga toch weer naar hetzelfde kantoor met dezelfde mensen. Alleen politiek krijg ik meer verantwoordelijkheden,  zoals openbare orde en veiligheid en ik word de hoeder van het bestuurlijk akkoord.’

Gaat u het als stadsdeelvoorzitter anders doen dan Salm?
‘Ik zal het met iets meer bombarie doen, want dat is de aard van het beestje: iets Amsterdamser, directer en ik zal vechten voor de mensen.’ 

U wordt door Het Parool neergezet als eerste stadsdeelvoorzitter met een hoofddoek. Wat vindt u daarvan?
‘Daar word ik een beetje moe van. Ik ga voor het Martin Luther King-ideaal, dus dat mensen niet kijken naar je huidskleur, maar naar je competenties.’ 

Ziet u zichzelf niet als voorbeeld voor allochtone vrouwen?
‘Ik wil best inspirerend zijn voor vrouwen, maar niet alleen voor donkere vrouwen. Er zijn sowieso te weinig vrouwen in de stadsdeelbesturen. Ik vind dat de helft van de bestuurszetels door vrouwen moeten worden bezet.’ 

Er zijn nu 14 stadsdelen, maar er komt waarschijnlijk een herindeling. Hoe staat u in die discussie?
‘Ik vind 10 stadsdelen ook goed, of 7. Stadsdelen staan het dichtste bij de mensen, maar moeten wat meer lef tonen. Ik vind dat de taken sterker en beter geformuleerd moeten worden, zodat er geen grijze gebieden meer zijn.’ 

Zeeburg blijft wel bestaan. Zou u er ook wel een stadsdeel bij kunnen hebben met een mogelijke herindeling?
‘Ja hoor, ik zie Groot-Oost wel zitten, dus Oost-Watergraafsmeer erbij. Ik weet niet wat de commissie hierover gaat beslissen. Stadsdeel Centrum erbij vind ik ook goed.’ 

Heeft u nu minder speelruimte voor uw eigen mening in het integratiedebat?
‘Nee, ik zal de vrijheid van meningsuiting gebruiken, maar wel met de grote verantwoordelijkheid die daar als bestuurder bij hoort.’ 

U zou een paar keer te licht zijn bevonden voor functies, zoals het wethouderschap en eerder het stadsdeelvoorzitterschap. Ziet u deze benoeming nu als vorm van gerechtigheid of als troostprijs?
‘Ik heb nooit aan mijn eigen competenties getwijfeld. Anderen zeggen zoiets als ze het zelf niet worden. Ik hoef niks te bewijzen. Ik heb al jarenlang de mensen in Zeeburg gediend.’ 

Wat zijn uw ambities?
‘Ik wil de financiĎle positie van Zeeburg garanderen. Het is een groot stadsdeel met IJburg erbij, alleen groeit de populatie niet en krijgen we daardoor niet genoeg financiĎn. Zo kan ik niet genoeg schoollokalen bijbouwen. Als ik de mensen echt goed wil dienen, moet ik meer geld zien binnen te krijgen. Ik ben nu al sinds 2004 aan het bezuinigen. Ik zal als stadsdeelvoorzitter een beroep op het college doen voor meer geld voor Zeeburg. Met de 6,5 ton van nu kan ik maar 4 lokalen bijmaken, maar ik wil er 20 lokalen bij en dat kost weer 2,5 miljoen. We hebben een flink probleem met opvang, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Als de nood aan de man is, weet ik wel dat ik steun heb van wethouder Lodewijk Asscher.’ 

In Het Parool staat dat u bent opgeschoven. U bent voor en hardere aanpak van overlast door Marokkaans- Nederlandse probleemjongeren, waar u de partij eerder een te harde toon verweet. Hoe staat u er nu echt in?
‘Ik zou tegen journalisten willen zeggen: kijk nou eens verder dan je neus lang is. Ik kom op voor jongeren en ik pak ze ook al jaren aan. En dan maakt het niet uit of ze Mohammed heten of niet. Besturen is net als opvoeden: je krijgt niet steeds een snoepje, maar ook wel eens straf. Mensen moeten ophouden met labels. Ik denk gewoon Hollands en wil ook gewoon een schoon trappenhuis. Je moet wel helder zijn in wat je wel en niet accepteert. Integratie is net als wanneer je verkering hebt, aftasten en we moeten het beter faciliteren.’ 

Hoe dan?
‘Door heel veel debat, door thee en koffie te drinken en verbondenheid met menselijkheid. Met al die stoere taal van hard aanpakken heb ik niks. Als je beter handhaaft, hoef je ook niet harder aan te pakken. Dat is zulke popie-jopietaal.’ 

Is het wethouderschap iets wat u nog wel ambieert?
‘Wethouderschap, minister-president. Ik plan nooit ver vooruit. Soms komen dingen op je pad en ik sluit niets uit. Ik ken de kracht van het bestuur en heb veel geleerd van goede leermeesters.’ 

Wanneer begint u eigenlijk?
‘Op 20 januari.’ 

Net als Obama.
‘Ja, wat grappig. Daar had ik nog niet aan gedacht. Hij is wel mijn held,  mijn grote voorbeeld. Wie weet word ik ooit nog wel eens minister-president. Dan wil ik wel minister-president met hoofddoek worden genoemd. Haha. Dat zal Wilders niet leuk vinden, als die dan tenminste nog actief is in de politiek.’