Index

Multculturele huiskamer  De Brug

Blz.

 

Inleiding

3

Hoofdstuk  1 -

25 jaar Brug

4

Hoofdstuk  2 -

 

á         Missie

á         Visie

á         Doelstelling

á         Best Practice

8

8

8

8

Hoofdstuk  3 -

Een huiskamer voor ons allemaal 

   10 

Hoofdstuk  4 -

De naoorlogse generatie

De 3e generatie Marokkaanse en Turkse buurtbewoners

13

13

Hoofdstuk  5 -

Het Indisch Platform

Stichting Herdenking Amstelveen 14 augustus

Stichting Herdenking 15 augustus

Oprichting Indisch Welkomstmonument

15

15

15

16

Hoofdstuk  6 -

Cošrdinatie & facilitering van opleidingen :

  alfabetisering en Nederlandse taallessen

  computerlessen ÔDubbelklikÕ

 

17

 17

Hoofdstuk  7 -

Vrijwlligersorganisatie De Brug

*   toegankelijkheid

*   civil society

*   methodiek

 

17

17

18

Hoofdstuk  8  -

Waardering vrijwilligers :

*   uitstapjes

á                  aandacht

á                  werving

 

18

18

18

Hoofdstuk   9  -

Begeleiding toekomstige professionals

*        maatschappelijke stages

*        praktijkbegeleiding maatschappelijk werk en dienstverlening

 

19

  19

Hoofdstuk   10  -

Facilitering sociaal-maatschappelijke dienstverlening

*        voorlichtingsbijeenkomsten inzake sociale zekerheid

*        inloopspreekuur algemeen maatschappelijk werk

 

20

20

Hoofdstuk 11  -

Participatie in maatschappelijke zorginstellingen :

*        Stedelijke klankbordgroep WMO

*        Fusiegesprekken (SGOA, COSBO, GPGZ, APCP)

*        Cli‘ntenraden DWI en UWV

 

18

18

18

Hoofdstuk 12 -

Activiteitenrooster 2009

*        vaste jaaractiviteiten

*        nieuwe activiteiten en voortzetting bestaande activiteiten

20

21

21

Hoofdstuk 13  -

Fondsen en bestemmingen

22

Hoofdstuk 14  -

Begroting 2009

25

Hoofdstuk 15  -

Formele organisatie Stichting De Brug

*        Privacyreglement

*        Klachtenreglement

*        Bereikbaarheid

*        Rechtspositie

*        Bankgegevens

*        Stichtingen onder de paraplu van De brug

*        Samenstelling bestuur & medewerkersteam

 

26

26

26

26

26

27

28

 


                                                                                                                                                           


 


Inleiding  

 

De Brug wil toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners, niemand uitgezonderd.

Nadrukkelijk treedt De Brug hiermee in de voetsporen van haar voorgangers, de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de Paters Kruisheren, die zich ontfermden over alle mensen die bescherming nodig hadden, ongeacht hun achtergrond.

Trouw blijvend aan haar missie, heeft De Brug heeft zich in het afgelopen jaar gemanifesteerd als broedplaats van activiteiten en ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners.

De sfeer wordt door de bezoekers bepaald en zij komen met idee‘n. Steevast luidt dan de reactie van   De Brug : Ò Kom maar met een plan!Ó

Van traditioneel opvangcentrum en retraite van de Zuster van de Goddelijke Voorzienigheid en Paters Kruisheren, is de huiskamer geleidelijk veranderd. De bezoekers hebben die verandering ge•nitieerd en mede bewerkstelligd.

Dankzij die verandering blijft De Brug in beweging: houden sommige projecten wellicht na een tijdje op; andere houden langer stand, zoals Jembatan.

Opnieuw met dank aan de Zusters en Paters :  zij hebben ons iets gegeven waarmee we inmiddels al 25 jaar in alle vrijheid hebben kunnen voortbestaan.

De multiculturele huiskamer De Brug ontvangt structureel subsidie van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer een donatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de Zusters Onder de Bogen. Dankzij de immateri‘le sponsoring door Polanen Adviesbureau, architectenbureau van den Broeke en adviesbureau Varkevisser wordt De Brug in staat gesteld om veel activiteiten te realiseren.

Ook in 2008 erd op De Brug een internationale conferentie gehouden.

Het jaarverslag dat nu voor u ligt, getuigt hiervan.

                                                                                                                                                                                   

 

Op de foto:

Deelnemers 4e EUNET-conferentie

bij  de fotocollage van activiteiten op De Brug.

De 4e EUNET-Conferentie vond plaats in Sonnenberg, Duitsland, ter afronding van

de Best Practices, waartoe ook De Brug behoort. De Brug werkte hiervoor  samen met Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.    

Kontakt der Kontinenten fungeerde als gastvrouw voor  delegaties van allerlei (ambtelijke)

zorg- en welzijnsinstellingen in Duitsland, Portugal, Denemarken, Malta en Nederland.

Hoofdstuk 1     25-jarig Jubileum ÒDe BrugÓ

 

Op 22 november 1983 werd Stichting De Brug opgericht, op initiatief van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de paters Kruisheren, die werkzaam waren in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Geuzenveld. De zusters en de paters bekommerden zich in de achterliggende jaren veel om alleenstaande mensen en personen die door omstandigheden met vereenzaming te kampen hadden. De parterre van het klooster-gebouw, met de tuin, werd ingericht voor Ò Huiskamer-project De BrugÓ. 

 

Op 22 november 2008 ging de uitnodiging voor het  25-jarig jubileum de deur uit:

 

          
Multiculturele huiskamer stichting De Brug

 


Uitnodiging voor een feestelijk jubileum op een verrassende locatie middenin een ÒVogelaarwijkÓ.

Rond De Brug wordt volop gebouwd en gerenoveerd maar de unieke sfeer op De Brug blijft hetzelfde!

 

22 November 2008

25 jarig jubileum Multiculturele Huiskamer ÒDe BrugÓ

U bent van harte welkom op De Brug vanaf 10.30 uur

 

Hoofdstuk 1     25-jarig Jubileum Ò De BrugÓ (vervolg)

 

ochtendprogramma vanaf 11.00 uur

- welkomstwoord voorzitter Stichting De Brug

- openingswoord door Robin de Bood, Stadsdeelvoorzitter Geuzenveld-Slotermeer

- vervolgens het debat o.l.v. Drs. Andries de Jong over het thema:

ÒDe relatie tussen gezondheid, armoede, opleiding en werk in een VogelaarwijkÓ

 

 

Cor van Drongelen, voorzitter en gastvrouw op deze jubileumdag, heette de aanwezigen hartelijk welkom en met name de twee Zusters die speciaal voor deze dag vanuit Zuid-Limburg naar Amsterdam zijn gekomen.

 

 


 


Daarna introduceerde zij de leden van het panel dat in debat zal treden met belangstellende wijkbewoners en overige jubileumgasten:

Robin de Bood (PvdA), Tys de Ruijter (GroenLinks), Michl Tromp (VVD),

Peter Moerman (LSG,) Remine Alberts, fractievoorzittern,raadslid Centrale stad (SP)

Hwa Tjoa, directeur APCP en Wouter Varkenvisser (penningmeester De Brug)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1     25-jarig Jubileum Ò De BrugÓ (vervolg 2)

Robin de Bood, voorzitter van Stadsdeelraad Geuzenveld-Slotermeer roemde het scala aan activiteiten in 25 jaar Brug. Ò Sommige daarvan zijn in de ontwikkeling blijven steken, vele andere activiteiten zijn met succes gerealiseerd en dat alles in de unieke sfeer die er altijd is: De Brug is dicht bij de bewoners.

Lof aan gastvrouwen en –heren van wie de voorzitter een vijftal oudgedienden inmiddels goed kent. Ze vertegenwoordigen een bijzondere groep die behoort te worden gewaardeerd op een bijzondere manier;  het Stadsdeelbestuur wil De Brug ondersteunen om op deze bijzondere wijze verder te gaanÓ.

 

Een debat tussen panel en publiek ontwikkelde zich rond het thema :

ÒDe relatie tussen gezondheid, armoede, opleiding en werk in een VogelaarwijkÓ.

 

Stelling die opgeld deed onder de toehoorders: Ò De overheid moet weten hoe mensen geholpen worden. Gebeurt dit niet, dan isoleren mensen zich in hun eigen groep. Ò

Robin de Bood: ÒWe moeten die mensen erbij betrekken.Ó

ÒNetwerken om de mensen heen bouwenÓ, aldus Hwa Tjoa, directeur APCP.

Remine Albers : Ò Het tegen de wind in behangenÓ heeft De Brug tot kunst verheven; door toedoen van De Brug draaien woningcorporaties bij. ÒSamen je buurt maken.Ó

Tys de Ruiter: Ò Bijzonder is het aanpassingsvermogen van De Brug als klankbord voor het stadsdeel.Ó

 

Kern van het debat : Ò Partners: overheid en bewoners moeten elkaar kunnen vindenÓ, aldus Andries de Jong, gespreksleider en voorzitter van de Stichting Samenwerking Urgente Noden.

Vraag van Andries aan de panelleden luidde dan: Ò Komen we verder met dit soort debatten?Ó

Tys de Ruiter: ÒJa, liever in een dialoog samen oplossingen zoekenÓ.

Peter Moerman: Ò Meer mensen betrekken d.m.v. deze debatten met deze onderwerpenÓ.

Hwa Tjoa: Ò Dankzij vrijwilligers!Ó

Wouter Varkevisser: Ò Let op dat het spontaan blijft en laagdrempelig: in huiskamergesprekkenÓ.

Michel Tromp: ÒMaar dan wil ik wel weten of iedereen (raadsleden) te bereiken is!

Robin de Bood:  ÒWissel af: spontane gesprekken en debatten met politieke vertegenwoordigersÓ.

Remine Albers: Ò Tussendoor, individueel en op alle mogelijke manieren: doen!!Ó

 

Na het debat was het feest vol creativiteit en improvisatie in muziek en dans. Tafels waren overladen met gerechten uit alle windstreken, bereid door vrijwilligers en bezoekers.


 

 

 

 


lunch rond 13.00 uur.

Receptie tijdens de lunch en het hele middagprogramma .

 

het feestelijke middagprogramma start om 14.00 uur

met een culinaire-culturele reis langs de Middellandse Zee en de bekendste voormalige koloni‘n met hapjes en drankjes en natuurlijk optredens:

Surinaamse steelband met aansluitend de vrouwengroep 'Standvaste' , Balinese danseres

Nederlandse zangeres Inez Tri‘st met band, Marokkaanse zangeres

Turkse volksdans, Hindoestaans zangkoor, Hollandse klompendans

en dan als uitsmijter: Verjongde Dianne Ross and the Supremes.

Will Fleur met z'n band Count 4

 

Dit alles vindt plaats in een speciale feesttent mŽt verwarming in de tuin van de Brug

De muzikale leiding heeft Will Fleur.

afsluiting : 17.00 uur

 

Ook van harte zijn uitgenodigd de oud medewerkers en bezoekers die we niet (meer) kunnen bereiken omdat

ze inmiddels zijn vertrokken uit Geuzenveld.

Aanmelden is dringend gewenst via e-mail: debrug@stgdebrug.nl

of per brief naar Stichting De Brug, Aalbersestraat 248 A, 1067 GM Amsterdam.

 

Op deze feestelijke dag tonen buurtbewoners, bestuurders, belangstellenden en donateurs gezamenlijk overtuigend aan:

Op De Brug gaat het over meedoen; meedoen omdat het goed voelt om mee te doen, in een omgeving waar ook ruimte is voor persoonlijke ontplooiing, creativiteit en betrokkenheid.

 

Hoofdstuk 2 -

  Missie

Stichting De Brug wil een bijdrage leveren aan emancipatie van mensen in een multiculturele samenleving.

 

                           Visie

Stichting De Brug is ervan overtuigd dat een ge‘mancipeerde, multiculturele samenleving tot stand komt, als iedereen in staat is om met elkaar samen te leven met ruimte voor verschil.

Juist het behoud van culturele identiteit, als ŽŽn van de elementen die ieder mens uniek en waardevol maken, draagt bij aan een samenleving waarin echte verbondenheid mogelijk is.

Als wij van iemand verlangen om zichzelf, zijn/haar wortels, liefde, overtuiging, geschiedenis, geloof of cultuur te verloochenen, dan wordt contact oppervlakkig; wordt ware verbondenheid onmogelijk. Het is in de oprechte ontmoeting van de ander, met al wat die ander meebrengt, dat wij ons bestaan kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven. Samen werken wij aan de basisvoorwaarden om dat doel dichterbij te brengen.

 

  Doelstelling

Stichting De Brug heeft tot doel om die ontmoeting, voor een ieder die daaraan behoefte heeft mogelijk te maken. Zij doet dat door de exploitatie van De Multiculturele Huiskamer.

Hier ervaren mensen dat zij een plek hebben waar zij gerespecteerd worden, waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Dat ze erbij horen, dat ze thuis zijn: eenheid in verscheidenheid.

 

  Best Practice

2008 is het 25e Brug-praktijkjaar:  dankzij de niet aflatende inzet van een vaste groep vrijwilligers, daarin bevestigd door de belangstelling van een groot aantal bezoekers, is bewerkstelligd dat buurtbewoners zich thuis voelen. Om die reden - met name - zijn zij bereid om zich gezamenlijk in te zetten voor de buurt.

 

 

Multiculturele huiskamer De Brug is opgenomen in

het handboek Ò EUNET INTI Ó ; het Integratie Netwerk     van de Europese Unie.

In samenwerking met Stichting ÒKontakt der KontinentenÓ zal de discussie in 2009 worden voortgezet over de voorbeeldfunctie van een vrijwilligers-organisatie als De Brug op (inter)nationaal niveau.

Van de vertegenwoordigde organisaties op Malta kwam De Brug als enig vrijwilligersinitiatief naar voren (in de andere landen werken door de overheid betaalde professionals mee).

 

Stichting De Brug - multicultural living room and Destek

Stichting De BrugÕs objective  is to use the multicultural living room to create a meeting place where everyone who has a need, mainly the aged, whether handicapped or not, can meet together.

The basic principle is that personal attention for the visitors is central. Stichting De Brug also envisages an exchange between the cultures, while retaining the own cultural identity of everyone involved. Even though "while retaining the own cultural identity" is currently disputed by many, we are convinced that this is the only way to achieve a reciprocal integration.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75
In our opinion, the current tendency to envisage a one-sided culture is completely unrealistic. It completely ignores the so important own identity. The Netherlands, as no other country, can take an example from the ÒassimilationÓ of the Indonesian Dutch people in the fifties. More than a half century later, it appears that the individuality of this group of Dutch people is now creating a distinct profile itself, without negatively affecting the integration into Dutch society.
It is a logical consequence of emancipation: 'unity in diversity.' In our opinion, only then is there any talk of a balanced emancipated society.
The busily visited midday meals, another important activity in the programme of De Brug, were provided by a close group of enthusiastic cooks from beginning to end.

Eating a ready meal together that was made by 'mothers' strengthens the cohesion within the multicultural group and leads to contacts also continuing outside De Brug. Friendships, i.e. the honest interest in and for each other instead of the living next to each other, also arise through the other (group) activities. All Brug activities are responsibly planned, well organised and constantly stimulated by other talented volunteers.
For example, BRUGNIEUWS, the informative magazine of the Stichting, often filled with contributions from true BRUG employees and guests. Sometimes, they send the editors a story, another time a beautiful poem or a reminder of very long ago.
There are regular articles in local and national newspapers about The Multicultural Living room, while regional radio and television stations also pay regular attention to the phenomenon of DE BRUG, multicultural living room for the aged, people living on their own and lonely people.

The power of De Brug is two-fold and lies in:

1) the unselfishness of everyone involved and
2) the honest desire to make a success of the multicultural living room.

Stichting De Brug is fully aware of having to be careful with all its so special and valuable powers. This year, we have chosen the Integration theme because Stichting De Brug uses its multicultural living room to create a meeting place for everyone, who has a need: mainly the aged with or without handicap, indigenous or foreign. 
The Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, social support act) has been in existence since 1 January 2007. Nobody knows what the WMO means, let alone migrants. Stichting De Brug gives information about this act in community centres. This is important in connection with integration. The "ordinary" man does not look at a website.
H
et jubileumjaar kende vreugde en verdriet. Verdriet om het overlijden van Frans Theuns. In 2005 was Frans nog op Bali. Tijdens dat verblijf  schreef Frans zijn observaties op. Hieronder volgt een citaat..

Bali

 

Met oneindig veel liefde, geduld en vakmanschap worden er prachtige beelden gemaakt en met deze beelden tempels. Bali wordt niet voor niets ÒHet eiland met de duizend tempelsÓ genoemd. Na verloop van tijd komt het ÒweerÓer in en langzaam vervagen de vormen tot er uiteindelijk niets meer van overblijft.

   Frans Theuns   2 februari 2008    

15 jaren lang zette Frans, als een vrolijke en immer optimistische bestuurder, zijn schouders onder het vrij-willigerswerk op De Brug en loodsde hij  het opbouwwerk vakkundig langs de -administratieve- klippen.  

 

Hoofdstuk 3  Een huiskamer voor ons allemaal

Vanaf de oprichting in 1983 is de huiskamer altijd een plaats geweest waar initiatieven worden ontplooid met, door en voor buurtbewoners:

 

De ÔHollandseÕ eetgroep en de 'Ouderen' eetgroep :  Op maandag- en op woensdagmiddag  worden bezoekers welkom geheten door Marie, Hennie en Ursula.   In totaal hebben zij voor  844 bezoekers  smakelijke maaltijden gekookt.

Tijdens twee Iftars in september Õ08 werd de tafel gedekt voor ruim 200 bezoekers.

Ò Voor de 3e maal openden Destek en De Brug samen hun deuren voor mensen uit de buurt. Organisator Leyla Tamul zorgde er voor dat het niemand aan iets ontbrak en dat er in de vier eetkamers verschillende geloven en culturen door elkaar zaten om samen de maaltijd te genietenÓ, aldus verslaggeven Juriaan Otto in ÒDe EchoÓ.

De 3e Iftar werd georganiseerd door Groen Links onder supervisie van wethouder Marijke Vos. 

Jembatan Makan; (jembatan is Maleis voor 'brug' en 'makan' staat voor de maaltijden) is een lange traditie op De Brug, telde dit jaar maar liefst  1.513 gasten voor de Indische maaltijden. In totaal  156 eetgroepen werden gastvrij onthaald, gedurende het hele jaar..

Suara Jembatan; 'muziek (op de) Brug zweeft de bezoekers bij aankomst op De Brug tegemoet. Het zijn de bekende klanken van de tempo doeloe; de muziek is mede verantwoordelijk voor  de inloop van niet minder dan 1.404 bezoekers in 2008.

In totaal namen 844 buurtbewoners en belangstellenden deel aan 105 eetgroepen.

Kumpulan Jembatan is  spontaan ontstaan op initiatief van een groep Indische Nederlanders uit een behoefte om bij elkaar te komen en met elkaar te praten over  verleden en heden. Veel bezoekers ontmoeten elkaar al vroeg op de dinsdagmiddag om bij te praten bij een drankje en nadien vormt een groep trouwe bezoekers van de Jembatan Makan graag een kring in de hal van De Brug om daar de dag te besluiten met een pittige discussie.

52 mensen troffen elkaar op elke dinsdag in 2008.

Pasar Jembatan is de markt die elk jaar op de laatste zondag van de maand juli wordt georganiseerd, was opnieuw een vrolijk evenement, opgeluisterd door muziek en dans tussen de diverse kramen met heerlijke  Indische hapjes en drankjes. De markt trok ongeveer 350 bezoekers.

INOG – zoekend naar de Indonesische identiteit, ontmoetten mensen uit voormalig Nederlands-Indie en jongere generaties elkaar. Op De Brug hebben dit jaar 50 mensen elkaar gesproken tijdens 6 bijeen- komsten.

In 52 bijeenkomsten zijn adviesgesprekken en voorlichting gehouden voor 364 belanghebbenden inzake wetgeving ten behoeve  van oorlogsgetroffenen ( zogeheten PUR-adviesgesprekken).

De Creagroep op woensdagmiddag, zijn erg geliefd onder oudere wijkbewoners en de Standvaste groep:  250 deelnemers hebben in 44  bijeenkomsten uren samen doorgebracht met creatieve activiteieten o.l.v. Agnes Hanenberg, al vele  jaren vaste medewerker op De Brug..

De Rummycubclub is inmiddels een monument op De Brug en trok dit jaar een royaal aantal deelnemers: 865 spelers in 47 groepen. Er werden dan ook profwedstrijden uitgeschreven.

LadiesÕ Day, op de 1e zaterdag van elke maand, is favoriet onder een groeiende groep Turkse vrouwen:  die, begeleid door Leyla Tamul, samen naar de sauna gaan (eerst de ramen afplakken, dan pas in badpak!) of een parfum & cosmeticapromotiemiddag houden. Aantal deelnemers in 2008 : 270 !

De wekelijks Hollandse en Turkse Koffieclubs waren onverminderd populair: 331 bezoekers .

 

De Koffie Themaochtend genoot de belangstelling van maar liefst 286 deelnemers.

 

De filosofie-lessen werden op 2 dinsdagen per maand tussen 10 en 13 uur gevolgd door  6 tot 10 voornamelijk oudere Indische vrouwen. Voor hen is het vaak een eerste kennismaking met (Westerse) filosofen. Omdat vele deelnemers tijdens de 2e wereldoorlog en de daarop volgende vrijheidsstrijd nauwelijks of geen schoolopleiding hebben genoten, maken zij een inhaalslag en zijn nog steeds hongerig naar kennis. In 2008 vormden zij spontaan 26 lesgroepen.

Erkende NT2-docenten van het NCB (vorig jaar nog verzorgd door het Oranje Instituut) geven elke maandag, woensdag en vrijdag Nederlandse taalles. tussen 9 en 12 uur. Gemiddeld volgen per ochtend 15-20 vrouwen deze lessen. Docenten van het NCB hebben in totaal 54 groepen onderwezen.

ABC-taal- en leeslessen zijn er op de maandagmiddag van 13 tot 15 uur en worden gegeven aan gemiddeld 10-15 leerlingen; veelal oudere vrouwen die geen enkele taal beheersen. Het is een belangrijke bijeenkomst voor deze vrouwen die dan ook trouw de lessen volgen omdat het de enige mogelijkheid voor hen is om – zij het moeizaam en langzaam kennis op te doen en er vaak heel lang over doen en over enorme wilskracht en doorzettingsvermogen moeten beschikken om uiteindelijk door te stromen naar het ROC.

Gelijktijdig krijgt een groep gevorderde cursisten les van de eerder genoemde NT2-docenten.

Ò DubbelklikÓ computerlessen zijn er vier dagen per week onder leiding van Ed Hanenberg en Will Fleur. Deze lessen zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht het kennisniveau en kunnen volgens afspraak individueel gevolgd worden. Op maandag zijn de computerlessen van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur toegankelijk. Op woensdag van 10 tot 12 en van 13 tot 15 uur. En 3 avonden in de week.

 

Dit jaar werd de  huiskamer door buurtbewoners en mensen Òvan buitenÓ, in totaal,18118 mensen     met een bezoek vereerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: Cor van Drongelen wijst nieuwe bezoekers op De Brug de weg naar de achtertuin.

 

Hoofdstuk 4 –  

á         De naoorlogse generatie:

De kinderen van de nabestaanden uit de 2e wereldoorlog en de Bersiap zijn op hun beurt vaak onbewust belast met het trauma van de ouders, hoe zorgvuldig de ouderen hun ervaringen ook hebben weggestopt.

Een loyaliteitsconflict is hen niet vreemd; zij verlangen er intens naar om hun eigen leven te leiden, zonder de reminiscenties van de ouderen, maar durven die gedachte niet toe te laten.

Niet zelden koesteren zij te eniger tijd in hun leven de wens om op zoek te gaan naar hun ÒrootsÓ in Indonesi‘.  Zij hebben een klankbord nodig.

Deze groep komt  sinds mei 1996 bij elkaar. De onderwerpen die aan de orde komen zijn sinds het begin verandert er is meer diepgang en bereidheid om ook naar het eigen aandeel te kijken. Opvallend is dat er een enorme verschuiving heeft plaats gevonden in de zoektocht naar de ÔrootsÔ van hun ouders of grootouders. Ook zij leven net als andere migranten tussen verschillende culturen en religies b.v. Indonesisch, Moluks, Javaans, Balinees. De bijbehorende religieuze achtergrond is dan vaak: Islamitisch, Hindoe•stisch, Katholiek, Protestants. Vaak ervaar je dan een sterke reactie in de afwijzing van de Nederlandse cultuur en alles wat daar bij komt. Een klankbord is heel belangrijk voor hen om uit te zoeken hoe ingewikkeld hun afkomst is en wat de oorlog van hun ouders met het gezin heeft gedaan.

 

á             De 3e generatie Marokkaanse en Turkse buurtbewoners :

De Brug streeft via open spreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenotencontact naar adequate opvang voor, met name, de bewoners met complexe problemen.

Taalproblemen, werkloosheid, schulden, armoede onder veel oudere migranten leiden veelal  tot psychische klachten. Door al deze klachten ontstaat een vicieuze cirkel waar betrokkenen niet zonder hulp uitkomen.

Hun kinderen ervaren, net als de kinderen van migranten uit voormalig Nederlands-Indi‘, een loyaliteitsconflict;  dolgraag willen zij hun eigen leven leiden, maar vinden  dat zij vanuit hun strenge gezinsopvoeding zich niet zomaar los kunnen maken van het gezin van herkomst.

Door de kansen die veel van de migrantenkinderen krijgen om deel te nemen aan goede scholing zien we langzaamaan een enorme kloof ontstaan in de gezinsrelatie. Moeders kunnen het gezag niet meer aan. Vaders werken of zitten in het theehuis. De jonge meiden stoken elkaar op vanuit de groepsdruk en doen ogenschijnlijk waar ze zin in hebben. De zonen willen niet meer de oppas  voor hun zusters zijn en gaan hun eigen weg.

Veel ouders houden zich slechts met moeite staande. Psychische klachten ontstaan en nemen toe, maar daar mag niet over gepraat worden, dus wordt dat somatisch vertaald. Omdat er nauwelijks adequate (psychotherapeutische) hulp wordt geboden, merken we dat een heel gezin achterop raakt.

Via de voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met de GGZ en het APCP bereiken we toch langzaam maar zeker een doorbraak. Belangrijk is  dat het altijd aanwezige schuld- en schaamtegevoel begint af te brokkelen. De vrouwen geven toe dat ze het niet meer alleen kunnen en dat er serieuze aandacht aan de problemen geschonken moet worden.

Hoofdstuk 4 – de 3e generatie Marokkaanse en Turkse buurtbewoners (vervolg)

Vooral de oudere vrouwen, maar ook mannen die nooit de Nederlandse taal hebben geleerd hebben dringend hulp nodig om uit het isolement te komen. Ze zijn vaak heel eenzaam en sluiten zich af van de samenleving. Dit geldt eveneens voor Hindoestaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen.

Opvallend en leerzaam is wel dat de Indische ouderen die vaak al langer dan 60 jaar in Nederland wonen( langer dan dat zij in hun geboorteland hebben gewoond) nog steeds terug verlangen naar Indi‘-Indonesi‘ of de Molukken. Dat is hun land, ook al bestaat het niet meer in die hoedanigheid. Het gegeven is dat ze nooit volledige erkenning en een warm onthaal in Nederland hebben gekregen. Dat ligt hen nog steeds zwaar op de maag. Met argusogen wordt gekeken hoe nieuwe Nederlanders hier worden opgevangen en wat zij allemaal krijgen in tegenstelling tot hun aankomst in Nederland en zij gedropt werden in contractpensions of kampen.  Onder hen vindt je veel rechtse stemmers omdat zij dat gevoel van basale onrecht nooit zullen vergeten noch vergeven.

Stichting De Brug is sinds decennia een haven voor migranten in Geuzenveld-Slotermeer en zij is van mening dat individuele, integrale hulp kan en moet worden geboden aan ouders en langs die weg ook aan hun kinderen. De Brug organiseert praatgroepen en creativiteitsbijeenkomsten, maar ook 'eigenkracht' sessies als middelen om traumaÕs te verwerken.

    

 

 

 

 

 

 

 

     De Brug verbindt mensen met elkaar : geheel in stijl is er     ook dit jaar weer een feestelijke maaltijd  die de     Ramadan, op 25 augustus 2009,  inluidt.

     Deze Iftars zijn inmiddels vermaard onder buurtbewoners                   en zij voelen zich allemaal van harte welkom!

 

Hoofdstuk 5 –  

  Het Indisch Platform

Jembatan werd ook dit jaar vertegenwoordigd door voorzitter mw Berthy Korvinus in het Indisch Platform (IP);  zij nam in Den Haag deel aan het  Algemeen Overleg met het Ministerie van VWS; gesprek(ken) met de Staatssecretaris en met de betreffende Tweede Kamercommissie. In het Indisch Platform  nam mevrouw Korvinus deel aan gesprekken over de gevolgen van twee NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie), te weten ÒDe Indische RekeningÓ over de Backpay-kwestie en Schadevergoeding en Rechtsherstel van resp. Hans Meijer en Peter Keppy. Zij vertegenwoordigde Jembatan bij het Genocide Debat van het Centrum voor Holocaust en Genocide Studies.

 

  Stichting Herdenking Amstelveen op 14 augustus

 

Cor van Drongelen, voorzitter van De Brug, legde een bloemstuk namens De Brug /Jembatan bij het Indisch monument in het Broersepark in Amstelveen.  Het Indie-monument en het monument ÒGordel van SmaragdÓ  zijn opgericht voor mensen die zich verbonden weten of voelen met voormalig Nederlands-Indie

het is een plaats om bijeen te komen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Japanse bezetting van 1942 tot 1945 en de Bersiaptijd, daarna.

Beide monumenten zijn gemaakt dor Ella van de Ven.    

Het Indi‘-monument staat in het  C.P. Broersepark te Amstelveen (ingang Molenweg tussen nr. 17 en 19).

  Stichting Herdenking 15 augustus Ô42-Ô45

 

Tijdens de jaarlijkse Herdenking, die plaatsvindt op 14 augustus in de hal van de oude Tweede Kamer,  wordt eer betoond aan de doden in Azi‘ tijdens de Tweede wereldoorlog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 augustus 2008 is namens de Kinderen uit de Oorlog en Jembatan een krans gelegd bij het Indi‘ Monument in Den Haag door Berthy Korvinus en Rob van den Broeke.

 

Hoofdstuk 5 (vervolg) –

 

  oprichting Indisch Welkomstmonument

In Amsterdam-Geuzenveld/Slotermeer is een uniek project gestart voor oprichting van een Welkomst Monument, dat Òrecht doet aan de duizenden Indische en Molukse immigranten, die zich vanaf de jaren Õ50 van de vorige eeuw in de Westelijke Tuinsteden te Amsterdam hebben gevestigd en wier komst van onschatbare waarde is gebleken voor de ontwikkeling en emancipatie van dit deel van Amsterdam.

Het monument beoogt zowel erkenning en respect te betuigen aan hen, die met name in de periode 1941-1965 in voormalig   Nederlands-Indi‘ leed en ontberingen hebben doorstaan, alsook het positieve ÔWELKOMÓ aspect te benadrukken.Ó Aldus wethouder Tys de Ruyter van Kunst en Cultuur van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

En hij vervolgt:   

ÒIn Amsterdam is er geen monument, dat herinnert aan de gebeurtenissen in  de periode 1941-1965, de Bersiapperiode of de komst van de Indische Nederlanders, Nederlanders en Molukkers,  die na de Tweede Wereld Oorlog met Japan, de politionele acties en het vertrek uit Nieuw-Guinea gedwongen werden te migreren naar Nederland.

Deze mensen vormen de eerste migrantengroep, die na 1945 naar Nederland         

is gekomen.

Zij worden vaak, door de zeer geslaagde integratie en eigen bijdrage, als voorbeeld gebruikt voor de huidige migrantengroepen. Vandaar de wens voor een welkomst monument.Ó

 

 

Hoofdstuk 6 -  Cošrdinatie & facilitering van activiteiten -

 

*   Alfabetisering en Nederlandse taallessen

Voor de taallessenricht De Brug zich nadrukkelijk op Marokkaanse en/of Turkse mensen die analfabeet zijn.

3 avonden in de week geeft een docent Nederlands taalles aan een groep mannen.

 

De Brug hecht groot belang aan ontplooiing van activteiten van en door de buurtbewoners zelf. De faciliteiten in tijd en ruimte op De Brug stimuleren bezoekers om creatief te zijn. 

 

Zo kan het gebeuren dat de ene activiteit overloopt in een volgende. Een voorbeeld:

de docent Nederlands neemt na gedane arbeid zelf van harte deel aan de maaltijden die worden geserveerd in een andere kamer. En de mannen die taallessen volgen op dinsdagavond, organiseren nu zelf een kookgroep voor (Marokkaanse) mannen op donderdag.

 

á       Computerlessen ÒDubbelklikÓ

 

Hoofdstuk 7 –  Vrijwilligersorganisatie De Brug

 

-                                                                                                                               Toegankelijkheid

De Brug wil toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners, niemand uitgezonderd. Nadrukkelijk treedt De Brug hiermee in de voetsporen van haar voorgangers, de Zusters van de Voorzienigheid en de paters Kruisheren, die zich ontfermden over alle mensen die bescherming nodig hadden, ongeacht hun achtergrond.

 

-                                                                                                                                 Civil Society

De Wmo beoogt een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Buurtbewoners geven deze civil society al geruime tijd gestalte in de wijk met De Brug als plaats van samenkomst. De vaste bezoekers vormen samen de ogen en oren van de buurt. Spelen er lastige problemen, dan weten zij dat zij te allen tijde bij iemand terecht kunnen op   De Brug. Professionele hulpverlening grijpt in om buurtbewoners op te vangen en te begeleiden tot zij weer op eigen kracht, met hulp en aandacht van hun omgeving verder kunnen. Al 25 jaar nemen vrijwilligers en bezoekers spontaan de regie bij het in contact brengen van verschillende groepen wijkbewonersÓ.

Kerntaken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden op De Brug inmiddels meer dan 25 jaar uitgevoerd.

Maar niet alleen de WMO in de praktijk van 25 jaar Brug is een wapenfeit; De Brug kijkt over haar grenzen heen en ontwikkelt  in samenwerking met het Kontakt der Kontinenten beleid voor verdere ontplooiing van een civil society.

Hoofdstuk 7    Vrijwilligersorganisatie De Brug (vervolg)   

     Methodiek.

         De methodiek, zoals in de afgelopen jaren succesvol op De Brug is aangewend, is dynamisch:

Er vindt een ontmoeting plaats tussen mensen    er ontstaat onderlinge discussie over eenieders idee en verwachting    deze discussie mondt uit in een gezamenlijke wens om een vastomlijnde activiteit te realiseren.

                                                             

     De structuur van een vrijwilligersorganisatie als De Brug volgt            het  weefsel van een spinnenweb: parallel lopen de draden                  vanuit     de kern, onderling op diverse plaatsen met elkaar                                                  verbonden tot een veerkrachtig, stevig geheel. In de kern                  worden de idee‘n ontwikkeld om vervolgens te worden      uitgesponnen in vele activiteiten op De Brug.

                                                                                             Het kan gebeuren dat de draden een stevige aanhechting                missen; dan zullen onder gunstiger omstandigheden nieuwe      activiteiten worden uitgesponnen om het web opnieuw stevig        te verankeren  in haar natuurlijke omgeving:

     Geuzenveld-Slotermeer.

 

 

Hoofdfdstuk 8     Waardering vrijwilligers :

 

*     uitstapjes

 

Een dag naar de Pasar Malam Besar in Den Haag is ook dit jaar weer een hoogtepunt geweest voor Indische en Surinaams / Hindoestaanse buurtbewoners en medewerkers. Tevens is een feestelijk uitje naar Volendam georganiseerd .

 

*     aandacht

 

Op 3 oktober 2008 bracht wethouder Onderwijs, inburgering en Jeugd, Lodewijk Asscher, een bezoek aan De Brug om de medewerkers te bevragen over de knelpunten die zij in hun werk tegenkomen. Aandachtig luisterde de wethouder ook naar de verhalen van buurt-bewoners.

Diverse raadsleden vanuit de Centrale stad en andere stadsdelen hebben eveneens acte de presence gegeven: Jesse Bos; Remine Alberts; Marieke van Doorninck, Marijke Vos en Jan Hoek ( wethouder Welzijn & Zorg op Zeeburg).

 

*     werving vrijwilligers

De Brug en de Amsterdamse Vrijwilligerscentrale hebben plannen voor samenwerking in 2009 om vrijwilligers op te leiden tot  professionals op het gebied van hun keuze, in dit geval  zorg- en welzijn.

Hoofdstuk 9    Begeleiding toekomstige professionals

 

De Brug wil ook studenten in de gelegenheid stellen om zich in deze omgeving te ontplooien en te bekwamen op het vakgebied van hun keuze.

 

-                                                                                                                                        Praktijkbegeleiding stagiais maatschappelijk werk en dienstverlening

In 2008 hebben 4 jonge mensen hun stage vervuld in het kader van de hbo-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Tijdens hun praktijkjaar op De brug ondervonden zij dat de opleiding tot op heden weinig of geen informatie over de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling in het lesprogramma heeft.  Medewerkers van De Brug hebben dit hiaat zo goed mogelijk opgevuld door overdracht van kennis en ervaringen in de praktijk met voorzieningen voor zorg en welzijn.

 

-                                                                                                                                        Maatschappelijke stages

Vanaf september 2009 biedtl De Brug plaats aan schoolkinderen voor het lopen van zogeheten maatschappelijke stages.


Op de foto: wethouder Lodewijk Asscher

in geanimeerde discussie met stagiaires en staf van De Brug.

 

Hoofdstuk 10  Facilitering sociaal-maatschappelijke dienstverlening  :

 

*       Voorlichtingsbijeenkomsten inzake sociale zekerheid :

De Brug heeft dit jaar  38 voorlichtingsbijeenkomsten mogelijk gemaakt; de huiskamer vormt een veilige omgeving waar de toehoorders vragen durfden te stellen met betrekking tot hun persoonlijke situatie. Een enkele keer werd de ondersteuning van een tolk ingeroepen.

 

*       Inloopspreekuur algemeen maatschappelijk werk

op 4 dagen in de week hebben 4 stagiairs maatschappelijk werk en dienstverlening 678 cli‘nten verder geholpen met advies, concrete hulpverlening en verwijzing naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.

 

In totaal vonden ruim 3.250  Marokkaanse, Turkse, Indische, Surinaamse, Antilliaanse cli‘nten met hulpvragen gehoor. Waar nodig werden zij doorverwezen voor gespecialiseerde hulp en instanties.

 

 

Hoofdstuk 11  -  Participatie :

 

*       Stedelijke klankbordgroep WMO is een samenwerkingsverband van deskundige vrijwilligers uit diverse stadsdelen die samenwerken met het ABCZ en rechtstreeks adviseren aan de wethouder Welzijn en Zorg en haar ambtelijke staf, de Dienst Zorg en Samenleven. Cor van Drongelen zit die vergadering al sinds het ontstaan van de klankbordgroep voor.

 

*       Netwerkconferenties van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

ÔZo doen wij het samenÕ;

Ter voorbereiding op deze conferentie bracht een delegatie van het wijkteam Zevenhuizen op 26 juni 2008 een werkbezoek aan stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer; De Brug organiseerde een dagvullend programma inclusief lunch voor de bezoekers (17 mensen)

 

*       Fusiegesprekken APCP-SGOA-COSBO-VGBC (ABCZ):   

De Brug is lid van deze organisatie en heeft een belangrijk aandeel gehad in de fusie-besprekingen vanaf september 2007. Zowel Marijke Trotz Koning als Cor van Drongelen namen deel aan de gesprekken op bestuursniveau omdat De Brug als lid organisatie op verschillende werkgebieden intensief samenwerkt met het ABCZ. Ten behoeve van clienten met GGZ problematiek, chronische ziekten, fysieke beperkingen, ouderdom, eenzaamheid, schuldhulpverlening en de WMO.

 

*       Cli‘ntenraden DWI en UWV  :

Leyla Tamul en Cor van Drongelen zijn beide lid van de cli‘ntenraad UWV, ten behoeve van bezoekers van de Brug die te maken krijgen met herkeuring door het UWV In samenwerking met het UWV worden er regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. (Ook in eigen taal!)

 

Hoofdstuk 12  -  Activiteitenrooster 2008

Text Box: Vaste jaaractiviteiten :	
In het voorjaar	Paasdiner
In de zomer	Dagtrip voor bezoekers van De Brug
	Dag(bus)tocht naar Den Haag voor een bezoek aan de Pasar Malam Besar.
	Zomerschool 3 dagen in augustus 
	Pasar Jembatan op De Brug
	Dagtrip voor de medewerkers van De Brug
Rondom de Ramadan	Iftar en Suikerfeest
In december	Kerstbrunch en Kerstdiner

Weekprogramma  op  De Brug :

 

 

 

 

 

 

Ochtend

 

Middag

 

Avond

 

Maandag

09.00-12.00

NCB-docenten

13.00-15.00

Dubbelklik

17.00-20.00

Eetgroep

 

09.00-12.00

Taalles

13.00-15.00

ABC Taalles

 

 

 

10.00-12.00

Dubbelklik

13.00-15.00

Conversatieles

 

 

 

 

 

15.00-17.00

Dubbelklik

 

 

 

Dinsdag

09.00-12.00

Hollandse Koffieclub

13.00-17.00

Jembatan

17.00-19.00

Jembatan

 

09.00-12.00

Hollandse Koffieclub

 

 

17.00-19.00

Eetgroep

 

10.00-13.00

Filosofie (2wekelijks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag

09.00-12.00

NCB-docenten Oranje

13.00-16.00

Creagroep 2

17.00-20.00

Eetgroep

 

09.30-12.30

Creagroep 1

13.00-15.00

Dubbelklik

 

 

 

10.00-12.00

Dubbelklik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag

08.30-10.00

A.T.A.L.

14.00-16.00

Dubbelklik

 

 

 

09.00-12.00

Turkse koffieclub

12.00-16.00  

Rummycub

 

 

 

11.00-13.00

Dubbelklik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag

09.00-12.00

NCB-docenten

13.00-15.00

Dubbelklik

 

 

 

10.00-12.00

Geheugen van West

 

 

 

 

 

 

(2 wekelijks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag

10.00 -18.00

INOG 1x p.2 mnd

1 x p /2 mnd.

 

 

 

 

 

Ladiesday 1x p.mnd

1 x p/ mnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag

 

 

 

 

17.00-20.00

Eetgroep

 

Nieuwe activiteiten en voortzetting van bestaande activiteiten :

 

1.     op 14 november organiseerde het ComitŽ Onze Hoop met medewerking van De Brug een forum op De Brug met een presentatie door enkele medewerkers-geestelijke gezondheidszorg onder de titel : "de Ziekte van Onbegrip".

 

2.     op 31 oktober organiseerde het Amsterdamse Pati‘nten en Consumenten Platform een bijeenkomst op De Brug. 

 

3.     op 30 augustus hebben medewerkers meegedaan aan het jaarlijks evenement ÒGeuzenveld-SlotermeerÓ;

 

4.     op 12 augustus 2008 heeft De Brug een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd met na afloop een lunch voor cli‘nten en andere belangstellenden over de wijzigingen inzake Sociale Zekerheidswetten;

 

5.     op 30 juli 2008 organiseerde De Brug een dagtocht naar Volendam en Marken met afsluitend diner in ÒDe Zoete InvalÓ op 30 juli 2008 voor bezoekers en medewerkers.

 

6.      ÒVrouwen veranderen de Wereld!Ó luidde het thema; politieke partij GroenLinks vierde op 8 maart de ÔInternationale Vrouwendag in de Westelijke TuinstedenÕ met een evenement op markten en pleinen om aansluitend feest te vieren, met eten en drinken, op De Brug. In de keuken stonden de mannen achter het fornuis. In de eetzaal ging de discussie door aan de hand van de stellingen: ÒHoofddoek en emancipatie gaan hand in handÓ; Óvaders en moeders moeten evenveel doen in de opvoedingÓ en Òhet is goed als vrouwen hun eigen geld verdienenÓ.

 

7.     Een themagroep gevormd door Marokkaanse vrouwen is elke vrijdagochtend op De Brug om te praten over de thuisproblematiek. Ze koken en eten graag met elkaar.

 

8.     Mannen koken op donderdagavond, voornamelijk migranten. De docent die Nederlandse les geeft aan migranten, oudere mannen. Hij komt nu ook naar deze les. 

 

9.     Open huis wordt op de Brug gehouden in samenwerking met het Oranjefonds en Douwe Egberts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13  -  Fondsen en bestemmingen

 

De brug wordt voor 75 % gesubsidieerd door het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en 25% donaties, fondsen en structurele verhuur van ruimtes.

á       omdat het pand waarin De Brug haar huiskamer organiseert voor een deel eigendom is van Stichting De Brug - de bovenverdieping is eigendom van de bewoners op de 1e etage - hoeft De Brug geen subsidie aan te vragen voor huisvesting, echter wel voor onderhoud; de jaarlijks verplichte afdracht van De Brug aan de Vereniging van Eigenaren Aalbersestraat 248 is momenteel Û 2.500. Wouter Varkevisser heeft dit jaar het secretariaat van deze vereniging overgenomen van de Marijke Trotz

 

Alle activiteiten worden door vrijwilligers verricht, die hiervoor alleen een vergoeding krijgen.

Dankzij de bijdrage in natura van al deze vrijwilligers en de schenkingen van trouwe donateurs als De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid heeft De Brug vele activiteiten volgens plan kunnen uitvoeren.

*        De Zusters hebben dit jaar wederom aan De Brug geschonken;

*        Het Skanfonds heeft bij gelegenheid van het jubileum Û 2.000 gedoneerd.

*        Het Polanen adviesbureau

 

Fondsenwerving staat in het komende jaar hoog op de agenda. De Brug heeft tal van belangrijke bestemmingen:

1.      (financi‘le) ondersteuning van de eetgroepen;

2.      het bieden van een platform voor ontmoeting van gehandicapte buurtbewoners en buurtbewoners die geen beperkingen kennen in het dagelijks leven;

3.      het stimuleren en faciliteren van het publiek-maatschappelijk debat;

4.      de begeleiding van stagiairs op verschillende opleidingniveaus.

 

 

Hoofdstuk 14 – Begroting Stichting De Brug 2009 :

 

 

Inclusief de subsidie van het Stadsdeel

Inclusief bijdragen Computerwijk

 

2008

2009

2010

 

 

Baten

Begroot

Begroot

Begroot

 

 

Subsidie

44.500

45.450

69.150

 

 

Inkomsten

10.000

11.900

11.900

 

 

Totale baten

54.500

57.350

81.050

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

Afschrijvingen

7.700

7.700

7.700

 

 

Huisvestingskosten

19.500

16.500

21.500

 

 

Activiteitskosten

20.000

22.600

41.300

 

 

Organisatiekosten

13.600

10.550

10.550

 

 

Totale Lasten

60.800

57.350

81.050

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatieresultaat

-6.300

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingaande 2009 zullen andere financiers zoals fondsen worden aangeschreven om bepaalde kosten te dekken

 

Specificaties

 

 

 

 

 

Donaties

2.500

2.500

2.500

een grote donateur heeft laten weten geen donaties meer te kunnen doen ingaande 2008

 

Huur

0

0

0

 

 

Kantine

2.500

2.500

2.500

 

 

Bijdrage deelnemers

2.500

2.000

2.000

 

 

Bijdrage deelnemers Computerwijk

 

900

900

uitgaande van 30 cursussen van 6 deelnemers

 

Rente

 

400

400

 

 

Huurvergoeding Computerwijk

 

3.150

3.150

 

 

Onkostenvergoeding Computerwijk

 

200

200

 

 

Overige baten

2.500

250

250

 

 

Inkomsten

10.000

11.900

11.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrijving gebouw

2.600

2.600

2.600

 

 

Afschrijving Inventaris

5.100

5.100

5.100

 

 

Totaal afschrijvingen

7.700

7.700

7.700

 

 

 

Hfst. 14 – Begroting 2009 (vervolg)

 

 

 

 

 

Huisvestingskosten

 

 

 

 

 

Servicekosten Ver. Van Eigenaren

3.000

2.500

2.500

 

 

Energie ( 12 X Û 760,00 )

8.000

7.000

9.000

 

 

Schoonmaakkosten

500

500

500

 

 

Onderhoud gebouw / tuin

2.500

1.000

2.500

 

 

Belastingen

1.800

1.500

2.000

 

 

Verzekeringen

800

 

1.000

 

 

Inventaris & Onderhoud

2.000

2.500

2.500

 

 

Overige huisvestingskosten

900

1.500

1.500

 

 

Totaal Huisvestingskosten

19.500

16.500

21.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenkosten

 

 

 

 

 

Vrijwilligersvergoedingen (incl. bestuur)

12.500

14.500

15.000

 

 

Activiteitenkosten Algemeen

7.500

7.300

1.500

 

 

Activiteitenkosten Computerwijk

 

800

800

 

 

Activiteiten eetgroepen multi culty

 

 

1.500

 

 

Activiteiten eetgroep hollands / Indisch

 

 

1.500

 

 

Activiteiten Jembatan

 

 

1.500

 

 

Activiteiten Crea Suri en Algemeen

 

 

3.000

 

 

Activiteiten Turkse Thema bijeenkomsten

 

 

2.000

 

 

Activiteiten Marokaanse Themabijeenkomsten

 

 

2.000

 

 

Activiteiten 2 x Iftar

 

 

2.000

 

 

Activiteiten Taalles analfabeet

 

 

1.000

 

 

Voorlichtings GGZ

 

 

2.500

 

 

Activiteiten Pasar Jembatan

 

 

1.500

 

 

Activiteiten koffieochtend hollands

 

 

500

 

 

Boekenclub / Video club

 

 

1.500

 

 

Naoorlogse generatie themagroep

 

 

1.000

 

 

Filosofieclub

 

 

1.000

 

 

Activiteiten Feestdagen tegen eenzaamheid

 

 

1.500

 

 

 

20.000

22.600

41.300

 

 

Organisatiekosten

 

 

 

 

 

Kantoorbenodigdheden

1.000

1.500

1.500

 

 

Telefoon- en portikosten

1.600

2.750

2.750

 

 

Verzekeringen

 

800

800

 

 

Contributies en abonnementen

900

1.500

1.500

 

 

Accountants- en advieskosten

5.500

1.500

1.500

 

 

Public Relationskosten (Brugnieuws+GvW)

500

500

500

 

 

Overige organisatiekosten

4.100

2.000

2.000

 

 

Totaal Organisatiekosten

13.600

10.550

10.550

 

 

Hoofdstuk 14 -  Formele organisatie stichting De Brug :

 

×      Privacyreglement

 

In 2008 is de registratie en systematische opslag van persoonsgegevens verder verbeterd. Dossiers met gegevens van klanten van het Maatschappelijk Werk worden volgens wettelijke normen bewaard en tijdig vernietigd.

×      Klachtenreglement

 

Klachten (waaronder verstaan wordt alle uitingen van onvrede) van bezoekers, medewerkers, stagiairs en cli‘nten , worden serieus genomen en, waar mogelijk, opgelost. Een procedure van klachtenbemiddeling biedt ondersteuning. Structurele problemen worden in kaart gebracht en verwerkt in een signaleringsrapport. 

 

×      Bereikbaarheid Stichting Multiculturele Huiskamer De Brug :

 

Bezoek- en postadres : Aalbersestraat 248A

                                                        1067 GM Amsterdam-Geuzenveld

Telefoonnummers :                (020) 6138374 – 0206130028 – 020613É.

Internet:                                       www.stgdebrug.nl

Emailadressen :                        debrug@stgdebrug.nl

                                                        jembatan.debrug@gmail.com

                                                        gehandicaptenplatformgs@gmail.com

                                                        gehandicaptenplatformgs@gmail.com

 

×      Rechtspositie Stichting De Brug :

 

De statuten van de oprichting d.d. 22 november 1983 zijn op 15 september 2005 gewijzigd bij Notariskantoor Dukkers in Nieuw-Sloten.

Op 12 april 2007 is op verzoek Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Artikel 12 van de statuten gewijzigd bij Notariskantoor De Boer & Labordus, door Mr. P. B. de Boer, Hoofddorp, Gemeente Haarlemmermeer.

Stichting De Brug is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam; dossiernummer: 41203250.

 

×      Bankrekeningen :

ING-bankrek.nr 470495;

Rabobank rek.nr 11.87.49.064.

          Hoofdstuk 15  -  Formele organisatie stichting De Brug (vervolg)

 

*        Stichtingen die zijn ondergebracht bij Stichting De Brug :

 

1.      Stichting Indisch Welkomst monument;

ING-bankrek.nr 4276586 KvK: 34272190

2.      Stichting Gehandicaptenplatform Geuzenveld Slotermeer;

ING-bankrek.nr 4250363; KvK: 34266952

3.      Stichting Destek; KvK 34132145

 

Stichting Geheugen van West heeft in 2008 nog in de luwte van stichting De Brug geopereerd; na 1 januari 2009 zal dit project verdergaan onder auspici‘n van ÒNieuwe Kansen  Nieuw WestÓ

 

*        Samenstelling bestuur & medewerkersteam :

 

Ed Hanenberg heeft het bestuur om instemming verzocht met terugtreding uit zijn functie van algemeen bestuurslid met ingang van september 2008.

 

Voorzitter en bestuursleden danken hem hartelijk voor zijn toewijding en voor zijn besluit om zijn geheel vrijwillige inzet onverminderd te leveren ten gunste van ÔDubbelklikÕ en het reilen en zeilen van ÔDe BurgÕ !