STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

Leerbedrijf SBB

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

 

De huiskamer van de buurt  -  rapportage 1e kwartaal 2016

 

Inleiding

In deze kwartaalrapportage schetsen wij de recente ontwikkelingen en activiteiten in de Brug.

Wij hebben deze ontwikkelingen getoetst aan ons werkplan 2016-2017 en in dit document met name de nieuwste ontwikkelingen toegelicht.

Dit omdat de oude activiteiten vrijwel allemaal gecontinueerd zijn en hier geen grote verschuivingen zijn opgetreden. Waar dit wel het geval is gaan we er hierna verder op in.

Bij dit alles blijft de doelstelling “ bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij de oudere en  alleenstaande buurtbewoners”.

Essentieel uitgangspunt hierbij is multiculturele diversiteit, laagdrempeligheid en inlevingsvermogen gekoppeld aan ervaringsdeskundigheid. De Brug staat bekend als Multiculturele Huiskamer en wil dit uitgangspunt ook in de toekomst blijven uitdragen. De Brug is een onafhankelijke organisatie die voor en door bewoners activiteiten organiseert en faciliteert.  Dat wil zeggen: zij organiseert laagdrempelige activiteiten voor mensen met een beperking in de meest ruime zin van het woord; fysieke, psychische, sociale en contactuele, waaronder het slecht beheersen van de Nederlandse taal. Zij zet zich in voor de doelgroep ouderen, oorlogsgetroffenen en migranten. Met deze activiteiten draagt zij bij aan de belangenbehartiging en de emancipatie voor de bewoners en cliënten, ten behoeve van de multiculturele samenleving.

 

Actualiteit

Onze Sociaal Juridische medewerkers hebben vanaf 1 januari de beschikking over een eigen kantoor/ spreekkamer, waardoor de privacy van de cliënten beter is gewaarborgd. Ook kunnen in een eigen archiefkast de privé gegevens van de te behandelen zaken beter worden opgeborgen. Hierdoor hoeft er minder gebruik te worden gemaakt van de andere ruimtes in het pand, waardoor er meer gelijktijdige activiteiten mogelijk zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is het wekelijkse bloedprikken door ATAL, waarbij hun cliënten en die van ons maatschappelijk werk vanuit dezelfde “wachtkamer” kunnen worden geholpen in een eigen ruimte.

 

Ontwikkelingen en keuzes

Na het opheffen van het Blijfhuis in de voormalige kerk naast de Brug, hebben we optimaal geïnvesteerd in een goede samenwerking met de nieuwe buren van HVO Querido. Op woensdag 27 januari hebben wij de Brug open gesteld voor HVO en de Gemeente om een informatiebijeenkomst voor de buurt te houden.    Terwijl de wethouder, de stadsdeelvoorzitter en HVO Querido uitleg gaven over de plannen, verzorgde de Brug de locatie en met behulp van onze gastvrouwen de koffie en thee voor de bezoekers.

Door het afscheid van ons bestuurslid en coördinator van de Indische (Jembatan) groep en de kok, is er de 1e maanden veel tijd en energie gestoken in het realiseren van een nieuwe opzet voor deze groep. Om de week wordt er door een andere externe kok gekookt en de leiding van de Jembatangroep is overgedragen aan een nieuwe coördinator die ook lid is gaan uitmaken van het bestuur van de Brug. Doordat het koken nu weer traditioneel Indisch is neemt het bezoekersaantal in snel tempo toe. Zelfs in die mate dat er naast de eetzaal ook gebruik moet worden gemaakt van de hal en huiskamer. Inmiddels is het nieuwe team weer helemaal selfsupporting en kan het bestuur zich weer op andere zaken concentreren

Een van deze nieuwe zaken is het nieuw leven inblazen van een traditionele spelletjesochtend op de woensdag en de gezochte samenwerking met de afdeling Nieuw-West van de Zonnebloem. Omdat zij zich grotendeels richten op dezelfde doelgroep als de Brug, denken we beiden dat wij elkaar hierbij kunnen helpen en versterken.

Ook een nieuwe ontwikkeling is het hebben van een eigen Facebookpagina van/ voor de Brug om een platform te hebben en bieden voor mededelingen vanuit de Brug, mensen uit te nodigen voor onze activiteiten en kennis te nemen van uitnodigingen van anderen. Het aantal volgers neemt toe, maar de inbreng van de lezers kan nog wel beter. Met het openen van ons Computercafé in het 2e kwartaal hopen en verwachten wij dat dit meer zal gaan leven bij de diverse doelgroepen.

 

Gebouw

In 2015 is in de Brug een grote slag gemaakt om de  multifunctionaliteit te vergroten en is er ingrijpend gemoderniseerd. Tussen de activiteiten door heeft het team van de huismeesters met hulp van een aantal andere vrijwilligers en familieleden, de boel grondig aangepakt. De flexibiliteit van het ruimtegebruik is verbeterd en beter toegesneden op de groepen die gebruik (willen) maken van onze ruimtes.

Door deze acties heeft de oude vrijwilligersruimte een andere bestemming gekregen, n.l. als ruimte voor de lockers, de muziekkast van de band, de kluis en de sleutels en voor de nieuwe horecavriezer. Om de vrijwilligers hiervoor te compenseren is het oude kantoor aan de straatkant, volledig gestript en ingericht als vrijwilligersruimte. De oude stellingkasten zijn verhuisd naar de rookkamer, inclusief een groot aantal boeken en naslagwerken.

De inhaalslag, om te komen naar een zo optimaal mogelijk te gebruiken pand, is vrijwel afgerond maar zal binnenkort worden vervolmaakt door een automatische tochtdeur tussen de toegangsdeur en de gemeenschappelijke hal. Dan zal ook het energieverlies door tocht en warmteverlies tot het einde behoren. Wat het comfort voor vrijwilligers en gasten vergroot en het open karakter geen geweld aan doet. En natuurlijk blijft de Brug volledig rolstoel toegankelijk.

Nog net in maart is er een afspraak gemaakt met blik op talent om met het bestuur van de Brug een cursus te gaan volgen om beter als team te gaan werken en de taken opnieuw te verdelen. Door het vertrek van Cor van Drongelen, die veel dingen voor en namens de Brug deed, moeten wij ons beraden op een nieuwe taakverdeling en bekijken hoe (en of) we invulling kunnen/ willen blijven geven aan m.n. een groot aantal externe vertegenwoordigingen namens de Brug.           Inmiddels is onze voorzitter wel lid geworden van het Algemeen Bestuur van Stichting Eigenwijks.

 

Maart 2016

Hans Staphorsius, Voorzitter Stichting de Brug

 

 

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum