STICHTING DE BRUG

Ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving

Aalbersestraat 248a, 1067 GM Amsterdam

Appeltje van Oranje 2003

Bridge - Brig - Bro - Brücke - Brygga - Híd - Jembatan - Kantara - Köprü - Most - Brêge - Moct - Pod - Pons - Pont - Brug - Ponte - Puente - Pula - Punte - Sild

Leerbedrijf SBB

Eén van de beste praktijkvoorbeelden

De Brug wordt gesteund door het stadsdeel Nieuw-West en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

 

Werkplan 2016-2017 Stichting De Brug

 

Een huiskamer voor de buurt

In  de 20ste eeuw richtten de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de Paters Kruisheren in de parochie van Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten in Geuzenveld een huiskamer in voor opvang van vereenzaamde, veelal arme, sociaal kwetsbare burgers. Doel was bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij de oudere, alleenstaande buurtbewoners. Trouw aan de doelstellingen van de Zusters en Paters is De Brug na de 'overname' in 1983 inmiddels 30 jaar een huiskamer voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

In de volgende hoofdstukken treft u het werkplan van de Brug voor de jaren 2016-2017 aan.

De basis van het werkplan :

• het huidige werkplan 2015-2016;

• de recente reeds geconstateerde en verwachte ontwikkelingen;*  de toekomstverwachting en de vragen die op ons afkomen.

Naast dit werkplan is er altijd ruimte voor bijstellingen op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteiten. En daarnaast staan wij altijd open voor wensen, aanwijzingen vanuit de (Deel) Gemeente, via de Bestuurscommissie Nieuw-West op wiens grondgebied en voor welke inwoners het merendeel van onze activiteiten betrekking hebben.

 

Missie en uitgangspunten

De Brug is een ontmoetingscentrum dat  toegankelijk is voor alle buurtbewoners van Nieuw West en van Geuzenveld en Slotermeer in het bijzonder.

Essentieel uitgangspunt hierbij is multiculturele diversiteit, laagdrempeligheid en inlevingsvermogen gekoppeld aan ervaringsdeskundigheid. De Brug staat bekend als Multiculturele Huiskamer  en wil dit uitgangspunt ook in de toekomst blijven uitdragen. De Brug is een onafhankelijke organisatie die voor en door bewoners activiteiten organiseert en faciliteert.  Dat wil zeggen: zij organiseert laagdrempelige activiteiten voor mensen met een beperking in de meest ruime zin van het woord; fysieke, psychische, sociale en contactuele, waaronder het slecht beheersen van de Nederlandse taal. Zij zet zich in voor de doelgroep ouderen, oorlogsgetroffenen en migranten. Met deze activiteiten draagt zij bij aan de belangenbehartiging en de emancipatie voor de bewoners en cliënten, ten behoeve van de multiculturele samenleving.

 

Ontwikkelingen en keuzes

In de uitvoering van de activiteiten houdt de Brug rekening met de volgende ontwikkelingen;

­ - De andere rol van de bestuurscommissie ten opzichte van die van het voormalige stadsdeel Nieuw-West.

­ - De gevolgen van de andere, meer uitvoerende rol van de bestuurscommissie en de meer beleidsbepalende rol van de Amsterdamse

   Gemeenteraad, ook voor de positie, activiteiten en financiering van Stichting de Brug.

­ - De gevolgen van schaalvergroting en wijziging van de besluitvorming binnen de overheid, voor de samenwerking met andere

   organisaties op stadsdeel-  en stedelijk niveau.

­ - Het afspiegelingsbeginsel, de Brug handhaaft bij haar activiteiten het uitgangspunt dat zij haar taak vervuld voor en in de gevarieerde

   samenstelling van de diverse bevolkingsgroepen in Nieuw-West

Daarbij verwachten wij een toename van bewoners en cliënten, die vanuit andere stadsdelen participeren in de  activiteiten  van  de Brug, dan wel gebruik maken van de hulp die wij bewoners kunnen bieden. Met de deskundigheid en ervaring die wij opdoen in ons contact met de bewoners, zullen wij invloed blijven uitoefenen op de politieke agenda ten gunste van de ontwikkelingen die bewoners en cliënten nodig hebben.

Over de ontwikkelingen binnen Welzijn en Zorg ten gevolge van de bezuinigingen, gekoppeld aan de decentralisatie van overheidstaken, van het Rijk naar de Gemeente (WMO en AWBZ maatregelen)  maakt de Brug zich grote zorgen in relatie tot het patiënten en consumenten beleid.

In alle voornoemde ontwikkelingen zal meer aandacht moeten komen voor  de zgn. kwetsbare groepen zoals medebewoners die afhankelijk zijn van de GGZ–maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, de oudere wijkbewoners en migranten van de 1e tot en met de 3e generatie Marokkaanse en Turkse inwoners.

De ervaringen in 2015 geven aan dat er sprake is van een toename van de vraag naar maatschappelijke dienstverlening, vooral op het gebied van voorzieningen na alle bezuinigingen op de zorg, de - vaak lagere - pensioenuitkeringen en de oplopende schuldenproblematiek.

 

Herpositionering en professionalisering

Door bovengeschetste ontwikkelingen zal de Brug zich beraden over haar positie en haar taken in de komende jaren. Het bestuur vindt dat ook binnen onze vrijwilligersorganisatie (verdere)  professionalisering noodzakelijk is. In wat zo mooi de dragende samenleving wordt genoemd, voorzien wij een grotere druk op vrijwilligersorganisaties als de onze, terwijl in zorg en welzijn professionals hun baan verliezen en/of op hun kerntaken worden teruggeworpen ten koste van de menselijke kwaliteit die bij hun beroep behoort. Wij verwachten dat de hulpvraag en de opvang van arme en eenzame mensen steeds vaker een taak zal worden van huiskamers als de onze, omdat de voornoemde doelgroepen in het reguliere zorg en welzijnstraject niet langer terecht kunnen.

Deze  ontwikkeling zal er toe leiden dat laagdrempelige opvang, het bieden van een uitnodigende gezellige huiskamer alleen niet langer voldoende is. Bij het uitbreiden en vernieuwen van ons vrijwilligersbestand zal nog meer dan voorheen de nadruk gaan liggen op bredere kwaliteiten en kennis van of ervaring met "moeilijker" doelgroepen dan voorheen. De Brug zal en wil hier een prominente rol in blijven vervullen, maar zal daarvoor wel de morele en soms expliciete steun van de bestuurscommissie Nieuw-West en de Centrale stad nodig hebben.

 

Gebouw

In 2015 is de Brug qua gebruiksgemak en multifunctionaliteit ingrijpend gemoderniseerd. Met behoud van het gezellige en uitnodigende karakter van de huiskamer, is er veel oud meubilair vervangen door nieuw aangeschafte stoelen en tafels, is de hele binnenzijde geschilderd en opnieuw ingericht. Door de kleurstelling, materiaalkeus en aankleding van de wanden, is de multiculturele uitstraling vergroot en zijn de gebruiksmogelijkheden toegenomen. De flexibiliteit van het ruimtegebruik is verbeterd en beter toegesneden op de groepen die gebruik (willen) maken van onze ruimtes. Deze inhaalslag zal ook de komende jaren worden doorgezet. De energieonvriendelijke keukenapparatuur zal worden vervangen door energiezuiniger modellen, de verlichting van gloei- en spaarlampen zal geleidelijk naar ledverlichting worden veranderd. En in overleg met onze bovenburen zullen we bij de dakrenovatie zonnepanelen laten plaatsen om een gedeelte van de energievoorziening volledig emissievrij op te wekken.  De Brug is rolstoel toegankelijk.

 

Taken

Met de uitwerking en de uitvoering van deze opdracht wil de Brug ook haar tot nu toe uitgevoerde taken verder professionaliseren. Deze taken zijn onder andere:  a. (collectieve) belangenbehartiging, b. informatie en voorlichting en c. ontwikkeling (innovatie) van onze hulpverlenersrol en gastheer/ -vrouwschap.

Voor elke (werk)groep en activiteit is een coördinator aangewezen uit de desbetreffende groep. De coördinator is de contactpersoon richting bestuur en regelt de lopende zaken van de eigen groep/ activiteit grotendeels zelf. Bij overstijgende zaken worden deze aan het bestuur voorgelegd, waarna het bestuur een beslissing neemt. Deze werkwijze begint zijn vruchten af te werpen. De groepen draaien vrijwel autonoom en de vrijwilligersvergaderingen vinden nu plaats binnen de groepen zelf. Voor het algemene beleid van de Brug is er 2 x per jaar een gezamenlijke vrijwilligersvergadering over zaken die de hele Brug betreffen.

 

Organisatie

De Brug wordt ‘geleid’ door professioneel opgeleide vrijwilligers. De Brug heeft een bestuur dat zich verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van beleid en uitvoering van de activiteiten; zij  coördineert grotendeels deze activiteiten. De uitvoering gebeurt door vrijwilligers en stagiairs. Naast de vrijwillige inzet van de medewerkers van de Brug is er een hoge mate van professionaliteit aanwezig. Mensen beschikken over deskundigheid op basis van opleiding, praktijkervaring opgedaan in eerdere of huidige werkkringen én vooral levenservaring. Deskundigheid is er op het gebied van maatschappelijk werk, sociaal juridische dienstverlening, gebouwenbeheer, enz.

Aandachtspunt is de begeleiding van de vrijwilligers, de continuïteit van de activiteiten en professionalisering van de organisatie. De activiteiten zijn goed bezocht en nemen toe, terwijl het aantal vrijwilligers niet in dezelfde mate meegroeit. Het bestuur van de Brug probeert voor alle geledingen en activiteiten gemotiveerde en capabele vrijwilligers aan te trekken. Dit is de voornaamste opdracht voor de komende periode, naast het onderhoud aan het pand, om de multifunctionaliteit van het pand te vergroten. We zullen dit conform onze statuten blijven doen met vrijwilligers, waarbij we deskundigheidsbevordering met gerichte cursussen zullen inkopen, zodra we daarvoor de middelen hebben of kunnen verwerven.

Het bestuur van de Brug is bezig met het formuleren van vrijwilligersprofielen voor alle vrijwilligersfuncties die binnen de Brug noodzakelijk zijn, voor de korte en middellange termijn. Mede om de dan ontstane gaten in de vrijwilligersformatie op te vangen worden deze via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) uitgezet en met ingang van januari 2016 vervuld. In 2015 hebben we vanuit de bezoekers en coördinatoren van de groepen weer een aantal vrijwilligers geworven. Zo hebben we ter aanvulling van het huismeestercorps een schilder en tuinman aan ons team kunnen toevoegen.

 

Activiteiten

De Brug richt zich op voortzetting van huidige- en opstarten  van nieuwe activiteiten:

 

A. Sociaal-Culturele activiteiten:

 

A1. Eetgroepen:

Doel:

• sociale cohesie en -participatie;

• samenwerking tussen de deelnemende groepen.

Activiteiten:

• reguliere, dagelijkse- en wekelijkse ontmoetingen;

• bijzondere, zoals Iftar, Kerst, Pasen en Pinksteren en eetgroepactiviteiten.

Deze gevarieerde culturele activiteiten  worden bezocht door allerlei groepen met diverse sociaal culturele achtergronden. De cohesie tussen en integratie van verschillende groepen in een multiculturele Amsterdamse samenleving worden bevorderd op een informele manier. Het aanbod van halal-gerechten maakt ook de vieringen van christelijke feesten toegankelijk voor àlle (wijk)bewoners.

Bestuursleden en andere vrijwilligers van de Brug doen als mede-organisator of op uitnodiging mee aan Iftars bij organisaties in Nieuw-West. De eetgroepen bij de wekelijkse Jembatan-bijeenkomst en de eettafel voor ouderen blijven een vaste waarde voor de Brug. Zowel op de dinsdag als de donderdag blijft het aantal deelnemers op peil en schuiven er incidenteel nieuwe eters aan. Deze trend zal in de komende jaren aanhouden, hoewel we concurrentie ondervinden van de tegen extreem lage kosten  aangeboden maaltijden in diverse Huizen van de Wijk (2,-/ maaltijd).

 

A2. Ontmoetingsactiviteiten voor oorlogsgetroffenen - Indische Nederlanders en Surinamers:

Doel:

• Contact met lotgenoten;

• Signalering van de (onverwerkte) gevolgen van het koloniaal verleden en oorlogsleed.

Bij deze activiteit staan thema’s centraal die te maken hebben met verwerking van oorlog -en geweldstrauma's. Aandacht wordt besteed aan het zichtbaar maken van doelgroepen uit voormalige koloniën en het bespreekbaar maken van hun ‘leed` en dit bij de reguliere zorg, dienstverleningen overheden op de agenda te krijgen én houden omdat in de beleving van genoemde doelgroepen  en stichting de Brug er nog steeds geen adequaat beleid is. Een terugkerende wekelijkse activiteit is de Jembatan ontmoeting en jaarlijks de grote Pasar Jembatan.

De Pasar Jembatan van 2015 had ruim 230 gasten, die onder het genot van muziek, dans, eten en drinken, het gemeenschappelijk verleden door middel van herinneringen en ervaringen uitwisselden. In samenwerking met Het Geheugen van West werd er een oproep gedaan door een lid van de nieuwe generatie om van de oudere bezoekers de verhalen over de (voor) oorlogstijd bij hen te mogen komen opschrijven, ”opdat het verleden niet verloren gaat”.  De generatie die het nog kan navertellen heeft lang gezwegen, maar wil het uiteindelijk toch delen met haar nakomelingen en de nieuwe generaties. Dit zal in 2016 of 2017 zijn beslag krijgen.

 

A3. Ontmoetingsactiviteiten voor Surinaamse vrouwen:

Doel:

• Kennismaking met authentiek-culturele handvaardigheden.

Activiteiten:

Gezamenlijke activiteiten ontplooien door middel van uitwisseling van kennis en ervaring  op het gebied van Surinaamse cultuur waaronder b.v. klederdracht, activiteiten op het gebied van beeldende kunst creëren en uitdragen (toneel, zang en dans, poppen maken en poppenspel uitvoeren).

 

B. Communicatie-activiteiten:

 

B1. Taal- en internetcommunicatielessen:

Doel:

o beschikking over de middelen voor optimale deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Activiteiten:

o Taalles voor analfabeten; deze activiteit voorziet nog in een sterke behoefte en zal worden voortgezet. De lessen zijn met name bestemd voor oudere vrouwen die al lang in  Nederland verblijven.

• Computerlessen. Deze activiteit gebeurt in samenwerking met Computerwijk. In 2016 zal in de Brug een computercafé voor ouderen starten voor degenen die de basiscursus hebben gevolgd en hierna verder willen. Belangstelling is er genoeg, onder andere bij de oud-deelnemers van 'Ouderen aan de Knoppen' en 'K2K'.

 

B2. Verhalen vertellen:

Doel:

o kennisname en duiding van (gedeelde) geschiedenis.

Activiteiten:

o het Reminiscentieproject, waarin herinneringen levend worden gehouden door middel van het vertellen van levensverhalen (in samenwerking met de stichting Geheugen van West).

Het naast elkaar bestaan van verschillende culturen leidt tot de noodzaak om met begrip voor elkaars achtergrond en cultuur te communiceren. Als we dat kunnen, gaat de participatie min of meer vanzelf. Intercultureel communiceren is een kwestie van twee richtingen, Dus leren van elkaar door middel van doen, praten, luisteren, muziek en eten. Om participatie mogelijk te maken is het met elkaar willen en kunnen communiceren essentieel, daarom is de voertaal in de Brug ook Nederlands.

Traditioneel is de Brug de thuishaven van de Stichting Geheugen van West, die ooit in de Brug is opgericht op initiatief van bewoners en het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. De raakvlakken tussen de Brug en het Geheugen zijn lange tijd minimaal geweest. De huidige voorzitter van de Brug en daarnaast actief lid van het Geheugen van West heeft de banden versterkt, waardoor weer meer gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en doelgroepen.

 

C. Voorlichting- en informatiebijeenkomsten:

   Doel:

o optimaal geïnformeerde buurtbewoners.

Activiteiten:

o Bezoekers van De Brug krijgen informatie over activiteiten in het stadsdeel en relevante ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en samenleving;

o Het sociaal-juridisch spreekuur, aansluitend bij de voorlichtings-bijeenkomsten, voor beantwoording van enkelvoudige (hulp)vragen. Bezoekers van het spreekuur met complexe hulpvragen worden verwezen naar het sociaal loket van stadsdeel Nieuw-West D.  Overige ‘sociaal-culturele‘ activiteiten :

Onder meer voortzetting van de reguliere activiteiten:

o koffie- en ontbijtochtenden voor diverse etnische groepen, al dan niet gekoppeld aan een thema;

o creagroepen;

o het jaarlijks uitstapje voor de vrijwilligers van de Brug; na een jaar van hard werken met een team dat louter uit vrijwilligers bestaat is het goed om hen eens een leuk uitstapje aan te bieden (met een educatief sausje);

o herdenkingsactiviteiten: het bijwonen van de herdenkingen op 4 mei, 1 juli en 14 augustus en 15 augustus (respectievelijk dodenherdenking, Keti-Koti en bevrijding Nederlands Indië)

 

D. Belangenbehartiging (collectief en individueel), Ondersteuning, Participatie  en Samenwerking:

 Doelen:

o invloed op het beleid van het stadsdeel en andere overheden ten behoeve van de inwoners  van het  Stadsdeel;

o diverse vormen van bewonersparticipatie, samenwerking en samenhang.

Activiteiten:

o ondersteuning van activiteiten voor en door buurtbewoners;

o voortzetting van samenwerking met gemeentelijke instanties (als UWV/DWI) en oriëntatie op en samenwerking  met nieuwe partners;

o participatie in diverse gremia en activiteiten, incidenteel en structureel;

o ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten voor de moeilijk bereikbare c.q. kwetsbare groepen.

De Brug zal haar activiteiten ook in 2016 en 2017 toespitsen op het implementeren van  “Welzijn Nieuwe Stijl; de kracht van verbinden.”

Wij sluiten ons aan bij het overheidsbeleid:

o Welzijn werkt buurtgericht;

o Welzijn heeft de opdracht om mensen te activeren; • Welzijn moet uitsluiting en isolement voorkomen.

 

E. Dienstverlening (productontwikkeling) en Advisering:

Doel: een Brug tussen overheid en buurtbewoners.

Activiteiten:

o Het bestuur en vrijwilligers van de Brug wordt regelmatig gevraagd te adviseren over de positie en (sociaal maatschappelijke) problematiek van de verschillende groepen die participeren in de activiteiten van de Brug.

o De Brug blijkt een voorbeeldfunctie te hebben op het gebied van ‘outreachend’ en bottom up  werken.  In overheids- en instellingstermen heet dit ‘vraaggericht'. Nationaal en internationaal is de Brug gevraagd om advies over deze methodiek.

Best Practice voorbeelden zijn de : Appeltje van Oranje prijs en  Eunet.

o De Brug is een door de landelijke koepel SBB erkend ‘leerbedrijf’ voor haar stagiairs en anderen.

SBB en de samenwerkende opleidingsinstituten als de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool  INHolland en Hogeschool Utrecht zijn hierin o.a. onze samenwerkingspartners .

o De begeleiding van maatschappelijke stages in samenwerking met het ROC zal worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.

o Door het sterk toegenomen aantal vluchtelingen zal de Brug zich indien mogelijk en gewenst ook weer opwerpen als locatie voor taal- en inburgeringscursussen.

 

We realiseren ons dat de Brug een wezenlijke schakel vormt in het sociale cement in het Stadsdeel, tussen professionals en vrijwilligers, tussen overheid en buurtbewoners en als laagdrempelige voorziening voor de buurt. We zullen en willen ons daar als vrijwilligersorganisatie graag voor blijven inzetten.

 

Oktober 2015

Hans Staphorsius, voorzitter

 

“Het is in de oprechte ontmoeting van de ander, met al wat die ander meebrengt, dat wij ons bestaan kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven. Samen werken wij aan de basisvoorwaarden om dat doel dichterbij te brengen.”

 

 

 

 

Stichting De Brug

KvK 41203250

Sponsoring en ontwerp: Polanen AB,  Amsterdam - Tzummarum